אשה אחת מאלף לא מצאתי [#10110]

ו' כסלו התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרה”ג תודה רבה על תשובותיו.
אבקש לשאול על עניין הניסיות של האשה במים.
על הפסוק אשה אחת מאלף לא מצאתי הקשתה הגמרא והרי יש את הבנות של רב נחמן שהיו מבשלות את הקדירה בידיהן ותרצה הגמרא מעשי כשפים הוי.
ובמדרש אפילו שרה ופירשו שהרי צחקה לעומת אברהם. אפילו יוכבד. ופירש עמרם פירש מאשתו ולא יוכבד שלא אמר שפירשו זה מזה.
ובכל זאת נאמר שבזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל. ולמה לא אמר צדיקות. נראה שצדקניות כי מצדיקות את הזולת שעושות אותו לצדיק. וכמובא במדרש סגולת ישראל “מי ימצא זו אשתו של נח. שהיתה מצדקת את בעלה” ומכל מקום הם נקראות גם צדיקות כמובא במדרש זה על אשת חיל “עשרים ושתים נשים צדיקות”.
ולכאורה יש להבין מה הכוונה?
ונראה שנשים צדקותן הוא בתוך הטבע. ולא בנס. כמובא מהגמרא בהאי בנות של רב נחמן. שבצדקותן אינן עושות נס. וכך גם היו מכירים את מעלת הנביא על פי הנסים שפעל כמובא בדברי חז”ל על אלישע שביקש פי שניים ברוחך אלי. וחז”ל דרשו שכמות הניסים היו פי שניים. כך שהנס מורה על מעלתו של הנביא. אל ההנהגה הא-לוהית אליה הוא מחובר.
וכך מה שהיה שלא כטבע לא היו צדיקות. וכמו שרה שלא האמינה. ויוכבד שלא פרשה. כי אלו פעולות שיוצאות מגדר הטבע. והרי ה’ נוהג מידה כנגד מידה. שמי שהוא צדיק שלא כטבע כך זוכה להנהגה שלא כטבע.

אולם מצינו מקומות שכן היו נשים פועלות ניסים. כמו בארה של מרים. ומי הבאר שהיו עולים לרבקה.
וכן מצינו את הענן שהיה מעל אהל שרה. וכו’.
האם נאמר שלנשים יש מדרגה ניסית של המים דוקא? והענן גם כן באותו עניין?
ואם כן מהי מעלת הנשים הניסית שהיא במים דייקא? ואכן מים דומה לחומר שפועלים בו. אולם כל פעולה בו אינה נותנת בו צורה קבועה אלא זמנית.

תשובה:

נודע, ב’ מדרגות של אשה, תחתונה ועליונה. תחתונה – מלכות – טבע. עליונה – בינה – נס. וכאשר מאיר העליונה בתחתונה, נעשה נס בטבע.

מים, בגימט’ מלך – מידת מלכות. מושכים את המלכים על המים.