לעלות לארץ ישראל לפני ביאת משיח [#10155]

ו' כסלו התשפ"א

שאלה:

א) לכאורה פשוט הדבר שראוי לכל יהודי להיות בארץ ישראל כדי לקבל פני משיח (ואפי' אם א' לא יזכה בפועל ח"ו לקבל פני משיח מ"מ עדיף ליהודי להיות בא"י מחמת הסכנה של מלחמת גוג ומגוג שהוא הרבה סכנה יותר לבני חו"ל) וא"כ מה הסיבה של שתיקת הגדולים וחכמי הדורות על ענין זה שהוא כ"כ צורך ליהודי? האם משום שאין גוזרים גזירה על הציבור שאינם יכולים לעמוד בו?
ב) וביותר קשה דהא אנו מתקרבים יותר ויותר אל סוף העקבתא דמשיחא ופשוט שאנו קרובים ממש אל הגאולה וא"כ למה למה מצינו גדולים או חכמי הדור שמכריזים להציבור בחו"ל לעלות לא"י, והלא אנו בני חו"ל נמצאים בסכנה רוחניות וגם סכנה גשמית, כמבואר בהרבה מדרשי חז"ל על תקופת סוף עקבתא דמשיחא, וא"כ מה הסיבה לכל השתיקה? האם משום שאנו ממתינים לאיזה סימנים מובהקים לעקור מקומנו מכאן ולעלות לא"י?
ג) כשעולם מחו"ל לא"י, לאיזה מקום בא"י יש להשתדל להיות שמה כדי לקבל פני משיח?
תודה רבה

תשובה:

א. ר' חיים קניבסקי שליט"א מורה קבוע לעלות לארץ ואינו שותק...

יש רבנים שסבורים אחרת מעמו, וישנם שסבורים כמותו, אולם שותקים בעוד הרבה דברים שהם יסודי הדת הקודמים לענין זה.

ב. רוב רבני הדור מנסים לילך עם מדרגת הדור ולהציל מה שניתן להבנתם, ולכך שותקים בהרבה ענינים חשובים ביותר.

ג. ירושלים, ואם אי אפשר – צפת.