עניני מלחמה האחרונה [#10304]

כ' כסלו התשפ"א

שאלה:

א)יש מדרש ויושע (הובא באוצר מדרשים עמ’ קנה וכן בספר מחנה ישראל להח”ח) על תקופת סוף הגלות שבו המדרש מתאר מלחמת גוג ומגוג, שיעלו לירושלים (עם שבעים אומות) ללחום בכ”י, כדי ללחום ישר על הקב”ה, ואח”כ הקב”ה מפיל אותם ע”י אבנים משמים, ואח”כ יבא ארמילוס הרשע, והוא ילחום לשלש חדשים, וראשו של ארמילוס קרח מכאן ולכאן, ויש בו עין גדולה ועין קטנה, וזרועו ימין יהי’ טפח וזרועו השמאל יהי’ ב’ וחצי טפחים, ויהי’ צרעת במצחו, ואזן הימין שלו יהי’ חתום ואוזן השמאל שלו יהי’ פתוח, והוא יהרוג את משיח בן יוסף בירושלים, ואז תהי’ מפלתו ע”י משיח בן דוד. האם יש מהלך פנימי בכל הנקודות הנ”ל והאם אפשר להרב קצת להאריך בענינים אלה (לא מצאתי מי שיפרש אותם דברים וכ”ש על תוכן הפנימי של הדברים), הן על מהות גוג ומגוג והן על מהות ארמילוס?
ב)ובעיקר מה שכואב לי הוא, מה העומק שמשיח בן יוסף נהרג ע”י ארמילוס? הלא משיח בן יוסף הוא הוא ענין קדושת היסוד, וענין המסירות נפש, וספירת החכמה, וענינו של יוסף שהוא האור אין סוף, וא”כ מה העומק כל הנ”ל יהרג ע”י אמרילוס? האם להראות שלנו שקדושת היסוד חשוב כמו האמונה שהוא ענינו של משיח בן דוד, כיון שמפלתו של ארמילוס תהי’ ע”י משיח בן דוד?
ג)גם מצאתי מדרש אחרת (לא זכרתי המקור) תיאור שונה על ארימלוס, שיהיה לו שני ראשים עם שבעה עינים. האם יש משמעות פנימית לדברים אלו? וכיון שארמילוס הוא הרע האחרון שיש בעולם, לכאורה תיאורו של ארמילוס יש בו רמזים על מהות הרע האחרון שלוחם עם כ”י.
ד)אומרים היום שהס”מ בעצמו הוא המכשיר חכם, שנקרא “סמארטפון” בלע”ז, שמרומז על הס”מ. האם זה שייך למלחמת גוג ומגוג וארמילוס על כ”י, כיון שהאינטרנט ומדיה וכל כלים הקשורים לזה המה המלחמה האחרונה על כ”י?

תשובה:

א. קרח מכאן ומכאן – היפך עשו איש “שעיר”. ושטנו של עשו, יוסף. וארמילוס בא לעקור יוסף שעוקר עשו. קרח – עולה ש”ח. אותיות שח ממשיח, שח-מי.

עינו אחת קטנה ואחת גדולה – היפך עלי עין שנאמר ביוסף, ושורשו “עין אמצעית”, עין בינונית. ולתתא זהו עין קטנה – עין רעה, עין גדולה – עין טובה.

וזרעו של ימין טפח ושל שמאל שתי אמות וחצי – שמאל גדול מימין, גובר על ימין. וימין טפח, רק “טופח”. אולם שמאל ‘אמות’, בחינת אמת מידה. ושורש יניקתו מאורך הארון, אמתים וחצי ארכו. וכן כפרת. עיין זוה”ק (ח”ב, רלד, ע”א). ועיין שער הפסוקים (משפטים) אמתים, נו”ה, וחצי, הוא חצי הת”ת, כי יסוד מובלע בין נו”ה דא”א.

ויהיה לו צרעת במצחו – פגם הלשון כנגד פגם המעור – יסוד. ומתגלה במצח, שורש אור מ”ה החדש, אור התיקון – יסוד דתיקון, כנודע.

ואזנו הימנית חתום והשמאלית פתוחה – שמאל – דין פתוח. ימין – חסד, סתום.

ב. לגלות “העצמות” שלמעלה מ”התוספת” – יוסף. ולכך מפלתו ע”י משיח בן יהודה – “עצמות”.

ג. עיין תשובה המצורפת [לכתוב כאן מספר תשובה בענין ארמילוס?]. וז’ עינים בחינת קלקול ז’ מלכים שיצאו מן העינים. והיפך התיקון שהוא יוסף, “עולי עין”. ובקדושה, “על אבן אחת שבעה עינים”.

ד. כן. כולו פגם העין.