חיסונים – אני נקראת בקבוצת סיכון [#10877]

כ' טבת התשפ"א

שאלה:

שאלה
אני נקראת בקבוצת סיכון, (לפי משרד הבריאות).
עד היום מאז היוולדי ה’ ניהל אותי, בצורה שהוא המחליט כאן ולא מה שהרופאים אומרים זה מה שאכן קורה,
חונכתי בבית הורי שה’ מחיה ולא הרופאים יאמרו לנו מי יחיה ומי לא,
כמו כן בהשתדלות לקחנו את טובי הרופאים למרות התשלום הגבוה הכרוך בזה, אך אפי’ לא אחוז אחד תלינו בהם כלל!!
ראיתי שהרב ענה על השאלה שנשאלה:
החיסון הוא מסוכן. אולי כדי להמעיט את האוכלוסייה או
לשנות DNA ולשלוט על בני אדם .
מה הרב חושב וממליץ; להתחסן או לא?   
את התשובה:
מי שאינו בקבוצת סיכון, אינו מחויב להתחסן מדין יחיד,
אלא אם כן יתקנו ראשי הדור תקנה לצורך הכלל.
לעומת כך, מי שנמצא בקבוצת סיכון באופן ניכר, כיוון שהסכנה
חושית וקרובה, והסכנה בחיסון רחוקה, ראוי להתחסן.
 
לא מובן לי התשובה, 
1. בנ”א יכול להכניס את עצמו למקום סכנה של החיסון שיכול אולי אמנם בסיכון רחוק אבל להמעיט את האוכלוסיה וכן לשלוט על בנ”א ולהפוך אותם לדרגת “נפל”,
למרות שה’ לא מכניס אותו למקום הסכנה משום כל מיני סיבות של ה’ אולי בגלל ההתנהלות שלו מול ה’ אולי בגלל החיים שלו בצורה של אמונה חושית וביטחון מוחלט והתבטלות לרצונו כרצונו מתוך דבקות בבורא. 
 
2. הוא נקרא קרוב לסכנה??
כל חיי ידעתי מאז שנולדתי שה’ מביא את הניסיון ואת המחלה לא בשביל לקחת את הבנ”א אלא בשביל שיחיה יותר במוחש את הקרבה לה’ ויהיה דבוק בה’, כי את אשר יאהב … יוכיח וכו’, (ואין מטרתו של ה’ לצער אנשים ולהציק להם, כל הנסיונות בשביל לעמוד בהם ולהתקרב למטרתו בעולמו).
הבנ”א ההוא נקרא קרוב לסכנה?
 
3. הרב ענה אלא אם כן יתקנו ראשי הדור תקנה לצורך הכלל. ז”א שגם אם החיסון דבר מאד מסוכן שמדלדל את האוכלוסייה ושולט על הDNA למרות
זאת אם יתקנו ראשי הדור תקנה לצורך הכלל שיקחו, אמורים לקחת?
4. ואם התשובה חיובית, איך נדע שהרבנים החליטו את ההחלטה ולא העסקנים שסביבם, ז”א שזו החלטת אמת?
 5. כל הנ”ל המלצה או חובה? (בעבר אחד מגדולי ישראל שנפטר אמר לי כשרב אומר לך משהו זו הצעה, אינך צריכה לעשות זאת, גם כאן זה תקף מה שאמר לי?)

תשובה:

 

א. בכל חיסון יש סיכון. אולם כאן הסיכון לא ידוע בבירור, כי אין ניסיון ארוך שנים עמו. ולכך מי שנמצא במצב של סיכון קרוב, יש להעדיף סיכון רחוק מסיכון קרוב. וזהו עיקר הסיכון בחיסון זה, ולא סיכון של דילול אוכלוסיה וכדו’.

כל הדור במדרגת “נפל”. ועיקר היציאה מכך היא עבודה פנימית. ומי שעובד על כך, החיסון לא יפילו למדרגת “נפל”.

ב. יש גדרי דין מהו גדר “סכנה” או “קרוב לסכנה”. ובהנהגה המעשית יש לנהוג לפי “גדרי הדין”, כי זה רצון הבורא ית”ש, לנהוג לפי הדין. ומלבד כך, פנימיות רצון הבורא שיתחזק באמונה ותפלה וכו’, אולם הכל בתוך גדרי הדין וההלכה.

פעמים רצון הבורא להעמיד אדם במצב הנקרא לדינא “מצב סכנה”, כדי שיתקרב אליו מתוך הסכנה, ופעמים אף שימות מכך, ויתקרב מתוך מוות זה.

ג. אם רצונם לדלל את האוכלוסיה יש להם דרכים רבות לכך, ולא רק דרך חיסון זה. כל שאלתכם מתבססת על הנחה זו בעומק, שבחיסון מונח דילול האוכלוסיה, אולם בגדרי דין חשש זה הוא “חשש רחוק הרבה”. אני מבין שקראתם חומר בענין שמצייר חשש זה כקרוב ממש, אולם הנני שב וכותב, בגדרי דין, זהו “חשש רחוק הרבה”.

ד. כל ההולך בתמימות אחר הקב”ה לא יכשל, כי יש לו שמירה אמיתית ממנו ית”ש. בשכל אנושי אי אפשר לברר כל דבר. ונצרך או רוה”ק מובהק, או שמירה מן השמים.

ה. מי שנמצא בסיכון גבוה ביותר, אצלו אם אינו בעל בטחון מופלג, זהו חובה. זולת כך – המלצה.