אורו של משיח והעבודה לפני הגאולה [#11196]

ח' שבט התשפ"א

שאלה:

א) הרב אמר שאורו של משיח כבר התחיל להלחם בעמלק, האיך מצינו זאת?
ב) הרב אמר בדרשה על קורונה שבסוף מלחמת גוג ומגוג אז בא אורו של משיח, ולא מובן לי דהא כבר האיר אורו של משיח ?
ג) מה המהות של טומאת האינטרנט, האם הוא טומאת הערב רב של תערובות טוב ורע, או אחד דקליפה?
ד) הרב מסביר שמשיח בן יוסף הוא יחוד רישא שהוא מאחד את הכל הנבראים ומשיח בן דוד הוא כללות הכל שמחבר הכל לשורשו, א”כ מה החילוק ביניהם?
ה) בדרך כלל כשנאמר “אורו של משיח” האם הכוונה לאורו של משיח בן יוסף או משיח בן דוד?
ו) האם האינטרנט ומדיה יהיה בטיל קודם שבא משיח, או שהמשיח יבטל אותו (או הקב”ה בכבודו ובעצמו)? ואם ביטולו יהי’ ע”י משיח, האם הוא ע”י משיח בן יוסף או משיח בן דוד?
ז) ואגב, מהו המקור למה שאמר הרב שמי שמחובר נפשית לאינטרנט (שער הנו”ן) ברגע קודם הגאולה לא יזכה ח”ו לעוה”ב, מנלן לנו שהוא בכלל אלו שאין להם חלק בעוה”ב?
ח) ובכלל קשה לי דאיך שייך שיהיו יהודים שאינם זוכים לגאולה (או עוה”ב) אם אינם מנתקים את עצמם משער הנו”ן דטומאה, והא כתיב “ובל ממנו ידח”, וא”כ כל יהודי יזכה להגאולה האחרונה ודלא כגאולה הראשונה שרוב היהודים מתו במכת חושך, וא”כ לכאורה דבר פשוט שמשיח (או אפשר ע”י קולו של אליהו) יוציא את כל יהודי מטומאתם אפי’ אלו ששקועים בשער הנו”ן, וא”כ על אף שח”ו לומר שאין צורך לעשות תשובה ובודאי שכל א’ חייב לעשות תשובה קודם הגאולה וכמו שהאריך בזה הח”ח ור’ יחזקאל לענוושטין ועוד, מ”מ סו”ס כל ישראל יזכו להגאולה וא”כ מהו דברי הרב שאם א’ אינו מנתק את עצמו מזה קודם הגאולה הוא לא יזכה להגאולה? האם משום שזה גופא יברר שהוא אינו יהודי או שהוא נפל לחלקו של הערב רב שאינו בכלל ישראל וא”כ אי-השתנותו מורה שהוא אינו חלק מכלל ישראל….?
תודה רבה להרב

תשובה:

א. שער הנו”ן, זה לעומת זה.

ב. אזי יושלם גילוי אורו.

ג. אחד.

ד. בן דוד אחדות באחד בעצם, בן יוסף אחדות של פרטים.

ה. בן דוד.

ו. על ידי “אורו” של משיח, חיבורם יחדיו.

ז. כי מחובר לנ’ שערי טומאה, ואינו יכול לזכות לנ’ שערי קדושה.

ח. החלק העליון לא פגם ובוודאי ישאר, מדובר על החלקים התחתונים של הנשמה.