האם יש מקום להשתמש זום גם לקירוב קרובים? [#11194]

ח' שבט התשפ"א

שאלה:

יש חבורה של נשים שנפגשים פעם בשבוע ע”י “זום” כדי לומר “נשמת” ביחד, וא’ מהם לא היה שומרת תו”מ בכלל, ורק ע”י “זום” היא למדה תורה ובאה על ידה לתשובה, וגם לשאר החבורה האסיפה ביחד ע”י “זום” הוא כל החיזוק שלהם, ויש אשה מן החבורה הנ”ל שטוענת שהכל צריכים חיזוק בזה”ז ושכולנו באמת צריכים ל”קירוב” ולא רק הרחוקים, כיון שהדור הזה הוא כ”כ חלוש ברוחניות ובנפש, וא”כ כמו שהרב מסכים שיש מקום לרחוקים להשתמש באתרי תורה וב”זום” לצורך קירוב רחוקים, כמו”כ אפי’ השומרי תו”מ הם נצרכות לקירוב, כיון שלדעתם ההשתמשות בזום לצורך השיעורים ולדברים רוחניים הוא ממש הצלת נפשות להם ונותנת להם כ”כ חיזוק, ובפרט עכשיו שהם סגורים בבית ויש להם שעמום ו”זום” הוא הדבר היחיד שיש להם לחבר אותם להקב”ה (וכשאמרתי לה שהחיבור לכלי זה מרחיק בנ”א מהקב”ה ביותר מכל דבר בבריאה, היא אמרה לי שאינה מובנת לה כלל איך דבר זה מרחיק אותה מהקב”ה אם זהו הדבר היחיד שמקרב אותה להקב”ה, ונכון שיש כ”כ רע ע”י החיבור להאינטרנט אבל סו”ס יש הרבה טוב והרבה קדושה שיצא מאינטרנט ובפרט זום, ושדבר זה “מקרב” כל החבורה לרבש”ע וא”כ למה רק לקירוב רחוקים הרב מתיר דבר זה ולא לצורך קירוב קרובים, הלא כל הדור הזה נמצאים במצב של גסיסה ברוחניות וא”כ כמעט כולנו בגדר “קירוב”….וא”כ השאלה להרב הוא: מה דעת הרב במצב שהאדם מקבל כל החיזוק שלה מזום (והם לא משתמשים כלל באינטרנט, רק בזום לצורך השיעור), ואם אנו לוקחים דבר מזה מהם אז לקחנו את כל מקור החיזוק שלהם. האם ג”כ במצב כזה הרב סבר שיש לבנ”א להרחיק את עצמם לגמרי מ”זום” אפי’ אם כל החיזוק שלהם בא להם ע”י השיעורים והחבורה ביניהים ע”י זום? האם לעולם אמרי’ שהוא דבר רע ושאין כאן דבר טוב בכלל? (אמרתי לה שממה שאני מבין מדברי הרב, הרב אינו מוותר על זה בכלל כיון שהוא דבר כ”כ חמור, דבר שעל ידו האדם נמשך לשער הנו”ן דטומאה ושיש לנו למסור נפש על כך, ורק לצורך קירוב רחוקים יש מקום לזה, אבל לא לשומרי תו”מ. היא ביקשה ממני לשאול מה דעת הרב שליט”א בזה שהחבורה הזו הוא ג”כ נמצא במצב של “קירוב” ושהם נצרכים לזה ושדבר זה הוא הכל חיות הרוחניות והנפשית שלהם, האם ג”כ סובר הרב שיש להם לפרוש מ”זום”? ב) ועוד שאלה, דאם הם באמת צריכים לפרוש מהנ”ל, אז אם לוקחים מהם החיות שלהם איפה הם יכולים למצוא חיות הרוחניות שלהם, הלא אינו דבר פשוט כלל ליקח החיות מבנ”א אם אין להם חילוף לכך.

תשובה:

אי אפשר להתיר, כי ברור שעל ידי הזום ימשכו חלק מן הבני האדם יותר.

ורק לאלו שכבר בין כך מחוברים הוא סיבת ההיתר לקירוב.

סיבת ההיתר אינו רק “קירוב”, אלא שבין כך מחוברים.