גילוי היחידה עכשיו [#10549]

ט"ו שבט התשפ"א

שאלה:

א) האם הספר דע את הויתך יכול להביא לאדם למדרגת היחידה ממש או רק הארה או ניצוץ של היחידה. ב) בסוף סדרת דע את הויתך הרב העמיד מה הסדר לגלות היחידה שבנפש, ושרק יחידים יכולים להגיע ישר אל היחידה שלהם אבל רוב בנ"א צריכים תחילה לעבוד על נפש רוח נשמה חיה ורק אח"כ לעבוד על היחידה (רק שעצם שמיעת שיעורים על יחידה שבנפש הוא ג"כ מועלת אפי' בשלבי ההתחלה של עבודת האדם כיון שיש הרבה תועלת בשמיעת מושגים אלו, מחמת שיוצרת שאיפות לגדלות וג"כ נותן לו הארה לעלות יותר ויותר וכו'), דבדרך כלל אם בנ"א באים לגלות את היחידה שלהם בלי תיקון הנרנ"ח יש בזה סיכון של אור בלי כלי כיון שהאדם מזוכך לקבל אור היחידה בלי שיתקן תחילה את הכלים שהוא הנרנ"ח. זהו השאלה: בקרוב מעת תחילת תקופת הקורונה הרב אמר שעבודת כל א' עכשיו לגלות היחידה שלו, וא"כ האם עכשיו אין לחוש על כך על שאינו מזוכך כראוי בהנפש רוח נשמה וחיה שלו? או שעדיין יש את אזהרה לא לנסות לגלות היחידה בלי זיכוך ותיקון של הנרנ"ח תחילה? ג) ואם עבודתנו עכשיו לרכז על גילוי היחידה שלנו (שהרב מבאר לאחרונה שהוא רק לנסות לגלות הארת היחידה שלנו ולא היחידה ממש) ולא לרכז כ"כ על בנין וזיכוך של הנרנ"ח שלנו, מהו עבודה לגלותו? ע"י התבננות באין עוד מלבדו, אור א"ס הפשוט, וכו'? ג) ואם באמת עדיין יש לנו עבודה לתקן תחילה את הנרח"נ ביחד עם העבודה לגלות היחידה (או קודם לכן), מה הכוונה לעבוד מתתא לעילא מנרנ"ח שלנו, האם הכוונה שיש תחילה לרכז העבודה שלנו על תיקון הנפש שהוא כולל קבלת עול מצוות כפשוטו (כיון שהנפש במקביל למעשים) וכן תיקון מידות הנפש הבהמית, ואח"כ לעבוד על בנין הרגשים ומידות טובות של הנפש אלוקות (במקביל לרוח), ואח"כ לעבוד על בנין שכל דקדושה של עמל התורה שהוא עבודת הנשמה, ואח"כ לקבל חיות מאלוקות וחכמה עליונה של התורה שהוא מקור החשיבה, שהוא במקביל לחיה, ואז רק לאחר שהאדם בנה עולם הפנימי שלו היטב ע"י הנ"ל אז יש לו לגלות היחידה שלו, ע"י האופנים שהוזכרו בדע את הויתך? או שיש להאדם לעבוד על כל בחינות אלו ביחד (קבלת עול מצוות ותיקון הנפש הבהמית, בנין הרגשות, בנין מחשבה, חיות וחכמה עליונה) כפי כוחותיו, ביחד עם העבודה עכשיו לגלות הארת היחידה שלנו? ד) אגב, מהו המקור שהחיה נמצאת בבגדים והיחידה נמצאת בביתו של האדם? ה) יש כלל שלא שייך פגם ביחידה, אבל האם שייך פגם בבבחינת היחידה של נרנ"ח, ורק ביחידה דיחידה אמרי' שלא שייך פגם בו? או שאפי' ביחידה דנפש לא שייך פגם? תודה רבה מאד מאד להרב

תשובה:

א. על דרך כלל ניצוץ. ב. לעסוק בזה מעט בלבד, בעתות רצון. ג. בזה אחר זה. ולכל אחד סדר משלו. ד. עיין קהלת יעקב ערך חלבי, ר"ת חי-לבוש, בית-יחידה. ועיי"ש ערך בית. ה. כל יחידה אין פגם.