הלבנת פנים 3 [#11241]

ט"ו שבט התשפ"א

שאלה:

בנוגע לשאלה מספר #10965
שיטת ה’חש’דות’ ישנה היא
מימות רבי יהודה שאמר ‘אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנטרנים הם ולא ללמוד תורה הם באים וכו’ אלא שעל כגון דנן אמר רבי יוסי ‘תורה מה תהא עליה’. בקידושין נב: ובנזיר נ.
מי שהרג כדין לדוגמא יואב שהרג את אבנר (סנהדרין מט.) נחשב שהרג אבל כדין, מי שבייש כדין נחשב שהרג אבל כדין.
עביד איניש דינא לנפשיה – נתון תחת כללים ברורים, ואם הוכרע שכיתת גן אינה נחשבת לסכנה איך נכריע שבית כנסת נחשב לסכנה ?
וכיון שלא הוכרע וגם לא יוכרע לעולם, הדרינן להא שכשאין יכול לברר ששלו הוא נוטל כדין אינו רשאי להכותו {שו”ע חו”מ סימן ד’}.

תשובה:

כיוון שיש צד נגיעה של פגיעה בענין זה, כדאי לברר סוגיא זו בעוד 10 שנים.