המשך בענין חיבור נפשית לאינטרנט [#10550]

ט"ו שבט התשפ"א

שאלה:

הרב נשאל מא’ מהו באדם שיש לו אינטרנט מסונן האם הוא לא יזכה לעוה”ב, והרב ענה שאם האדם אינו מנתק החיבור נפשית לזה ברגע קודם הגאולה אז הוא לא יזכה לעוה”ב. ולאחרונה הרב ענה שאם א’ מרגיש קשר נפשי ל”זום” ולאתרי תורה של האינטרנט מחמת שרוב הלימוד התורה שלו היא בא ממקורות הללו (זום, אתרים תורניים, וכדו’) אין זה נכנס לסוג של חיבור להאינטרנט, ושהנ”ל לא מיקרי חיבור.
(א) השאלה הוא, מה החילוק, כיון שהרב מגדיר ש”חיבור נפשית” להאינטרנט מעכב האדם מעוה”ב וא”כ מ”ש אם החיבור הוא לאינטרנט עצמה או אם החיבור הוא רק לזום ולאתרי תורה? האם כוונת הרב שאדם יכול לשמוע שיעורים ע”י זום אבל אינו מחובר נפשית לזום או לאינטרט, וכל החיבור שהוא מרגיש הוא להתורה שהוא למד ממקורות אלו?
(ב) הרב לא מתיר השתמשות ב”זום” או אתרי תורה, ומשום שזה ג”כ שער הנו”ן דטומאה, וא”כ אם האדם מרגיש חיבור נפשי לזום או לאתרי תורה מחמת שהוא למד תורה ממקורות אלו, למה אין זה נקרי חיבור לשער הנו”ן דטומאה?
(ג) ובכלל למה הרב אמר שדבר זה בכלל “אלו שאין להם חלק בעוה”ב”…?
(ד) ועוד קשה הוא שהרבה בנ”א אינם מודעים בכלל לחומר הדבר, וכ”ש דורינו שהוא דור שפל, ואין הקב”ה בא בטרוניא עם בריותיו, ויש הרבה נקודות טובות בכל יהודי בדורינו שמקיים המצוות ולומד אפי’ קצת תורה לכאורה כבר נחשב לצדיק בשמים, ובפרט משום הנסיונות שנמצא בדורינו, וכן אמרו כמה צדיקים, שכל הדור הזה הם צדיקים בעיני הקב”ה, (ובפרט שומרי תורה ומצוות), וא”כ למה מי שאינו מנתק חיבורו שלו לאינטרנט לא יזכה לעוה”ב? ובפרט אם יש לו סינון, שעל אף שאין זה הרצוי מ”מ זה הרבה טוב מאינטרנט בלי סינון וא”כ מי שמשים סינון על אינטרנט הוא מראה להרבש”ע שהוא חס על נשמתו קצת ויש לו קצת יראת שמים, וא”כ למה הקצת יראת שמים שלו אינו מספיק לזכות לעוה”ב?
(ה) אנו מאד מעריכים את הרב שליט”א כמובן, אמנם יש לנו קשיא על הנהגת הרב שאנו רוצים להבין, והוא, ששמענו שהראש ישיבה הגאון רב גרשון אידלשיין שליט”א הגיד שיעורים על “זום” בכל הזמן בתקופת הקורונה לצורך תלמידי ישיבת פניביזה, וידענו שהגאון ר’ גרשון הוא הרבי של הרב, וא”כ למה הרב אוסר השתמשות בזום אם רבו שליט”א של הרב שליט”א לא היה מקפיד על כך?
(ו) בעלי יש לו אינטרנט בבית, האם זה יעכב אותי מעוה”ב?
(ז) איך אני יכול לגרום שהבעל שלי וכל הבנים ובנות שלי יבטלו את חיבורם לאינטרנט? אני דואגת שכל הקרובים וכל החבירים שלי יזכו לעוה”ב אבל הם אינם מבינים את חומר הדבר, איך אני יכול להציל את כולם לנצח נצחים??

תשובה:

א. יש להתנתק לגמרי. אולם אם מחובר רק לדברי תורה אינו מעכב העוה”ב.

ב. לא נראה לי שיש חיבור נפשי ל”זום”, וכן החיבור לדברי תורה לא לכלי. אולם גם זאת בשום אופן אין להתיר לכתחילה.

ג. כי זה חיבור לכח של שער הנו”ן דקליפה.

ד. עוה”ב אור אלוקות, וכלי זה סותר לגמרי לאור זה.

ה. אינני יודע אם זה נכון כלל. וכבר קבלתי ממנו הוראות פרטיות בהרחבה איך וכיצד לקבל את הנהגת מאורי הדור למעשה.

ו. לא.

ז. הסבר בנועם ובחן מתוך עומק הלב, ובנוסף לכך תפלה עם דמעות לפניו ית”ש.בא