ייסורים של אהבה [#11036]

ט"ו שבט התשפ"א

שאלה:

האם רק למי שאין חטא שייך ייסורים של אהבה? או גם לאדם רגיל (חרדי שמשתדל לעשות רצון ה') כמוני?

תשובה:

עיין זוה"ק (ח"א, קפא, ע"א) שיסורים של אהבה היינו שנפגם אצלו האהבה. ועיי"ש (ח"ב, רמד, ע"ב). ועיין פע"ח (שער ק"ש, פ"ג). וספר קו בוכים, בפסוק טוב ה' לקויו. ואדיר במרום (מאמר יחוד היראה). וכתב הכתב סופר (ויקרא, כה, מו) יסורים של אהבה ששולח ה' על "צדיקים" כדי שלא ינטו מאורח חיים. ומעין כך לשון הגר"א (תיקוני זוהר, תיקון ע'). ופרדס רימונים (שער כג, אות א, ערך אבן). ועיי"ש (בכת"ס, דברים, ז, טו) יסורים של אהבה שה' שולח יסורים על מי שאהוב לפניו. ועיין בית אלקים (שער התשובה, פ"ט). ועיין אהבת יונתן (הפטרת דברים) יסורים של אהבה וכו', והענין הוא לפי דאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אמנם "כוונתו" של הצדיק היה לעבוד את בוראו, ואם נכשל בעבירה, שגיאה היא מאיכות מזגו, דגבר נפש הצומחת על נפש החיונית ונכשל, אבל כוונתו לטוב, עיי"ש שהוא יסורי גוף ללא יסורי השכל, עיי"ש. ועיין מהרש"א (ברכות, ה, ע"ב) וז"ל, לכל העולם מקרי יסורין של אהבה שיתכפרו ביסורין על עון וחטא עצמן. ועיין צל"ח (שם) שעל מחשבה אין הקב"ה מעניש, ועל זה באים יסורי אהבה למרק המחשבה, עיי"ש. ועיין עוד דרושי הצל"ח (דרוש ליום א' דסליחות). ועיין של"ה הק' (עשרה מאמרות, מאמר החמישי) שזהו בצדיק גמור, שמטרידו תאות העולם. ועיין דרך מצותיך (הוספה למצות טומאת מצורע) שיסורים של אהבה נמשכים מן החסד, גבורה שבחסד. ועיין עוד בשומר אמונים (מאמר השגחה פרטית ומאמר הבטחון) במעלת מקבל יסורים באהבה, אולם לא יסורים של אהבה, שמזכך העוונות. ועיין עוד בית עולמים (דף קלו, ע"ב, ד"ה תאנא) ששורש דינים אלו במו"ס. ואפיקי ים (ב"מ, פה, ע"א), סוד אהבה, אחד, ממזל י"ג, עיי"ש. ועיין עוד לשם (ספר הדע"ה, ח"ב, דרוש ד, ענף טז, סימן ד). והעולה בתמצית. יש שורש ליסורים של אהבה, במו"ס דא"א. ושם זהו רק לצדיקים. ויש שורש בי-ה, במוחין, כמ"ש הרמח"ל והצל"ח. ושם זהו תיקון פגם מחשבה. ויש שורש בגבורות דחסדים, כמ"ש בדרך מצותיך, ושם זהו למי שמטרידו תאות העולם. ויש בגבורה תתאה, מלכות, אף לשאינו צדיק, כמ"ש במהרש"א.