מי שמחזיק פלאפון טמא [#11318]

י"ט שבט התשפ"א

שאלה:

שלום מו”ר,
שאלה שעלתה לי בעניין הפלאפונים הטמאים.
מובא בספר הליקוטים להאריז”ל על הפסוק: “רשע מה לך לספר חוקי וכו'” שמי שאינו מהרהר תשובה לפני הלימוד למשל, אין צריך לומר שאינו נותן כח בקדושה אלא אדרבא מוסיף כח בס”א.
והשאלה היא,
אדם שמחזיק פלאפון טמא, והרב יסלח לי, אבל כ”ש כאשר מדובר בהשקפה של זרם מסוים שאומרים להדיה שחלילה אין בעיה להחזיק פלאפון כזה “בתנאי שלא מתסכל בפריצות” האם אפשר לומר שהוא / הם בבחינת רשע שכל התורה וה’קדושה’ שלהם הולך לס”א?
שהרי מה לאותו אדם שעוסק בתורה?
ולכאורה אם נאמר שהירהר תשובה ועדיין אינו מנותק מהדבר הטמא הזה, הרי עיקר התשובה עזיבת החטא והרי אייפונו בידו?

תשובה:

כבר כתב שם, וז”ל, אבל כששב בתשובה שלימה, מוציא בלעו של הקליפה מפיו. ובס”ד יזכו לכך במהרה!