עוד שאלות בענין נשמות דרחל ולאה ודביקות [#11335]

כ"ב שבט התשפ"א

שאלה:

כל שאלות אלו נובעים ממיעוט השגתי בענינים אלו, ואין אני מתגאה בשאלות אלו לומר שיש לי הבנה בדברים אלו וגם אין לי שייכות לדברים אלו (רק בהארה דהארה דהארה אבל בפועל אין לי שייכות לדברים אלו, אבל ברצוני להבין דברים אלו שעומדים ברומו של עולם כדי שאני וגם אחרים יכולים להגיע לפנימיות עבודתינו ע”י התרוממות התפיסה ואל התכלית שבו אנו רוצים להגיע. והנני רוצה להודות להרב על מאות התשובות של הרב שכבר קיבלתי מהרב, שכל א’ מהן מלא אורות דקדושה, ובפרט על הענינים שבפנימיות שמאיר אור עצום לתוך חיי.
(א) יש מדרגת דביקות עצם (בסוד לאה) ויש הרגשת דביקות בלב (בסוד רחל), אלו מהם חשוב יותר?
(ב) הרב אמר תמיד שהתכלית הוא גילוי ה’ בלבבות, שזהו דביקות בסוד רחל, אמנם לאחרונה הרב כתב בתשובה שבעוה”ז רק תפיסת רחל חשיב יותר מלאה ואילו בעוה”ב תפיסת לאה חשוב יותר מרחל, וא”כ לכאורה התכלית של הבריאה בשלימות לכאורה אינו בסוד רחל שהוא גילוי ה’ בלב (שזהו בחי’ השלימות בעוה”ז) אלא התכלית הוא לכאורה סוד עוה”ס שהוא בחי’ לאה שהוא בחי’ דביקות עצם, וא”כ למה אמר הרב תמיד שהתכלית של הכל הוא גילוי הקב”ה בלב.
(ג) נשמות לאה הם בסוד ה”כלים” ונשמות “רחל” הם בסוד האורות. האם לפי”ז באופן כללי הליטאים הם נשמות לאה שהיו מתנגדים על דרך לרחל שהיה גילוי הכלים (וכידוע שכל ההתנגדות על החסידות היא משום ריבוי הכלים שאינו תואמת להכלים)? וא”כ קשה דהא א”כ תפיסת לאה-כלים-מוסר הוא חשוב יותר בעוה”ב מתפיסת רחל-אורות-חסידות, וא”כ הליטאים הם חשובים בעוה”ב יותר מהחסידים, וזה קשה דהא לכאורה תפיסת החסידות הוא עדיף כיון שהוא רזין דרזין והא התחלת אורו של משיח.
(ד) לאה מגלה סוד “אין” ורחל מגלה סוד ה”יש דקדושה” כידוע, וא”כ קשה דהא הרב מבאר שאע”פ שבפשטות הסדר הוא אין-יש-אין, התפיסה הפנימית שהוא תפיסת משיח הוא דרך של יש-אין-יש, כלומר שהתכלית הפנימית אינו לבוא לאין ואפסיות של הכל, אלא התכלית של האין הוא לגלות יש דקדושה, היש האמיתי, וא”כ למה בעוה”ב תפיסת לאה (אין) חשיב יותר, הא בעוה”ב תפיסת רחל שהוא היש דקדושה הוא הוא התכלית של הכל וא”כ צריכה שתהא תפיסת רחל חשיב יותר, לא לאה.
(ה) וגם צ”ע בכלל דהא לאה הוא בסוד הכלים ורחל הוא בסוד אורות, וא”כ משיח בן דוד הוא גילוי תפיסת הכלים ומשיח בן יוסף (רחל) הוא גילוי האורות, וידוע שרק בעוה”ז הכלים חשיב יותר מאורות אבל בעוה”ב האורות חשוב יותר מהכלים וא”כ למה תפיסת הכלים הוא הגילוי של משיח בן דוד (לאה) אם לעת”ל אנו חיים בתפיסת עוה”ב שהוא גילוי האורות ולא תפיסת הכלים.
(ו) נשמות רחל שורשם באש ונשמות דלאה שורשם בעפר, לפי”ז אלו ששורשם במים או ברוח, האם האם נשמות דרחל או נשמות דלאה? (האם רוח ומים שורשם בבלהה וזלפה?)
תודה רבה מאד למו”ר שליט”א. אני משתוקק מאד מאד מאד לראות את הרב, ואיני יודע כיצד למלאות את החלל הזאת בקרבי על שלא נפגשתי עם הרב כבר שש שנים, ועל אף שאני דבוק בדעת הרב ובלב הרב אמנם אני רוצה להתקשר להרב בפועל, וע”י שו”ת הללו אני יכול להתקשר ביותר עם הרב ולשאול להרב כל שאלה שמצגת את רוחי, ולקבל מענה מהרב על כל שאלה ועל כל בעיא, ובזה אני נרגע, אמנם כמובן אין זה השלימות ועדיין אני משתוקק לחסות בצל הרב ולראות את פני רבי. ובעהזי”ת בביאת המשיח כשיעלו כולנו בני חו”ל לא”י אני מצפה לרקוד עם הרב שליט”א בהשמחה העצומה בגילוי המשיח, בגילוי כבוד מלכותו ית’ בעולם.אכי”ר.

תשובה:

א. עצם.

ב. בלב יש ב’ מדרגות. חיצוניות הרגשה – רחל. פנימיות – עצם – הכרה – לאה.

ג. הגדרה זו איננה מדוקדקת.

ד. לאה מגלה את היש האמיתי, ורחל את היש הנברא.

ה. כנ”ל אות ג’.

ו. נשמות לאה שורשם במים. רוח נוטה למים, עפר לאש.

ז. הגדרת השאלות בנויות על קונטרס שלמדת, יש להפנות שאלות אלו לבעל הקונטרס, כי אינני מסכים עם חלק מן הדברים.