חיסונים או לא? [#11601]

ד' אדר התשפ"א

שאלה:

ברצוני לשאול את התובנה של הרב על החיסון? גדולים לא כולם מסכימים עם החיסון אם לקחת אותו או לא. האם הרב יכול להרחיב את החיסון אם לקחת אותו או לא? ומה מייצג החיסון בזמן הזה?

תשובה:

כבר נתבאר בהרחבה שבזמן זה מאיר אור ה"כתר", מחד כתר דקדושה, אור התמימות והאמונה שלמעלה מן השכל. ומאידך כתר דקליפה, חושך נורא. כחלק מכך, הגיע נגיף זה שצורתו "כתר".

הכתר הוא בבחינת "השכל הנעלם מכל רעיון". ולכך כל צורת הופעתו ברצוא ושוב, באופן בלתי ברור ומסודר אלא באופן של שינוי ודילוג.

אור הכתר הוא בבחינת רצוא ושוב (מטי ולא מטי), ולכך הופעתו בצורה זו.

כחלק מכך בא החיסון, אולם אין בכוחו לסלק את גילוי מדרגת הכתר, כי כבר קביעא וקיימא, עד ביאת משיח, ועד בכלל.

אלא, הוא חלק מצורת הופעת הכתר, באופן של רצוא ושוב, גלוי ונעלם. ולכך אין בכח החיסון לסלק לגמרי את אור הכתר.

ואור הכתר ימשיך להאיר בצורות שונות ומתחלפות, פעם בכה ופעם בכה, ויתעה ויבלבל הרואים.