המצב בעולם עכשיו [#11611]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

לכ' מו"ר הרב שליט"א, ובברכת מזל טוב על שמחת הרב שליט"א.
א) מה עומק הדבר שהשינויים העצומים בעולם בתקופתנו הם בעיקר בארץ ישראל, וכמו שאמר הרב שתחילת תקופת הקורונה שאנו נמצאים בזמן הרדל"א שהם שינויים תמידים עד שאין שלום בעולם, ובעיקר בארץ ישראל. האם משום מצב הגשמי והפנימי של כל העולם תלוי במצב הגשמי והפנימי של א"י, "מציון הושתת העולם"?
ב) הרב כבר אמר בכמה תשובות שמצב העולם עכשיו הוא סימן שיש לבני חו"ל לעלות לא"י, שזה משמע שבעיקר צריך לעבוד ה' לפי ה"מקום", וצ"ע דהא העיקר הוא הנפש ולא הזמן או המקום, וא"כ למה צריך להתייחס כ"כ להמקום הגשמי שבו אנו נמצאים. וא"ת שא"א לחיות חיים של אמת רק בא"י, הלא מצינו כמה חשובים גם בחו"ל וגם מצינו כמה ירידות וכמה גרועים בא"י, וא"כ מה כל הרעש הזה לעלות לא"י.
ג) עוד קשה לי דמאידך הרב אמר שבזמנים אלו יש לנו להתחזק בתמימות, הליכה עם ה' ית' ומחשבות של אמונה ובטחון, ומאידך הרב מורה תמיד לבני חו"ל שיש לעלות עכשיו לא"י, וא"כ האם עבדותנו בחו"ל עכשיו לדאוג לחבלי משיח ולעלות לא"י (שלכאורה קשה לומר שזהו מה שהקב"ה רוצה מאיתנו עכשיו, שעליי' לא"י הוא דבר חיצוני ובפרט משום שעכשיו א"א לעלות מחמת סגירת הטיסים לא"י) או שעבודתנו עכשיו גם בחו"ל להיות בבטחון, לחיות באמונה טהורה שהקב"ה לא יעזוב אותנו ח"ו?
ד) ועוד קשה כיון שיש תשובה מהרב שיש כמה אופנים שבו מותר לירד מא"י ולחיות בחו"ל, וכגון אם רבים צריכים לו שמה או משום כיבוד אב ואם או משום חינוך וכו', והצד השוה שבכולם לכאורה הוא, שהכל תלוי במה שהקב"ה רוצה מהאדם, ובאלו אופנים הקב"ה רוצה מהאדם שהוא יעזוב א"י ושהוא יחי' בחו"ל, וא"כ לכאורה אם באלו אופנים מותר לירד מא"י לחיות בחו"ל ק"ו לאלו שכבר נמצאים בחו"ל שאינו פשוט להם בכלל ברוב אופנים לעקור דירתם ולחיות בא"י, לדוג' אם ההורים רוצים אבל הילדים לא רוצים, או אם יש להם אב או אם חולה כאן שנצרך טיפול, או אם יש ילד חולה רח"ל שצריך להיות בבית חולים כאן וא"א לההורים לעזוב אותו כאן, דבר זה קורע את לבם, וסו"ס האדם צריך לעשות מה שהקב"ה רוצה ממנו, וא"כ בכל אלו אופנים הנ"ל לכאורה דבר פשוט שהקב"ה אינו רוצה מהאדם שהוא יעזוב דירתו בחו"ל כדי לחיות בא"י, וא"כ למה הרב אמר כדבר פשוט שיש לעלות לא"י והא לכאורה דבר זה תלוי בכל מקרה לגופו, ולכאורה יש רק מיעוט דמיעוט של בני חו"ל שבאמת יכולים לעלות לא"י.
ה) באופן כללי ואם אפשר, ילמדנו רבינו שליט"א את האמת והיחס הראויה, דהנה יש הרבה תלמידים להרב כאן בחו"ל שהם מוכנים ברגע לשמוע להרב שליט"א שהם דבקים בתורת הרב ובנפש של הרב, ואם אפשר להרב לבאר לנו ביותר ברירות מהו דעת הרב שליט"ט אם יש באמת חיוב כאן לבני חו"ל לעלות לא"י (והשאלה אינו עכשיו ממש כיון שעכשיו א"א לעלות א"י מחמת ההסגר אבל השאלה נוגע בעזרת ה' בביטול ההסגר שאז זה יהיה נוגע במציאות לחשוב על כל זה למעשה).
בהוקרה רבה

תשובה:

א. כן, נכון מאוד. הכל מושרש בעם ישראל בבחינת נפש, ובפורים בבחינת זמן, ובארץ ישראל בבחינת מקום.

ב. נצרך כולם יחדיו. כנ"ל אות א'. ויתר על כן, כבר אמרו, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. ועיקר גילוי זה מתגלה בארץ ישראל, שהוא בבחינת מקום שאינו מקום, ושורשי המקום ארון אינו מן המידה, ששם נגלה מקומו של עולם.

ג. לחיות באמונה ובטחון טהורים, ולהשתוקק לעלות לארץ ישראל, ולעלות מתי שאפשר.

ד. רצון אב אינו מחייב להישאר בחו"ל. לרובם יש "תירוצים" למה לא לעלות, אולם אין להם סיבה אמיתית למה לא.

ה. יש על מה לסמוך ולהקל לא לעלות לדינא. אולם העצה הכללית הנכונה לעלות.