שאלות על ביאת משיח [#11534]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

א) מלבד חזקיהו שהיה ראוי להיות משיח בן דוד, האם היו עוד דוגמאות של נשמות שהיו ראויים להיות משיח בן יוסף או משיח בן דוד, והאם הרב יכול לרשום אותם?
ב) ואם יש צדיק שיש לו נשמה או עכ”פ ניצוץ גדול של משיח בן יוסף או משיח בן דוד, האם זה אומרת שהוא באמת היה ראוי להיות משיח?
ג) לכל אדם יש ניצוץ משיח בנשמתו וא”כ מה כל המושג שהיו צדיקים שהיו להם הארת משיח בן דוד ביותר? (לדוגמא הרב אמר על רב רומפלר זצ”ל שהיה לו ניצוץ של משיח בן דוד בנשמתו, אבל אני שואל שלכאורה כל אדם יש לו ניצוץ של משיח בנשמתו, דכל אדם יש לו משה בקרבו, ובאמת השאלה הזו תלוי בשאלה אחרת שיש לי, והוא שאיתא בזוהר שבכל דור יש אתפשטותא דמשה בצדיקי הדורות, וצ”ע דהא כל אדם יש לו ניצוץ של משה בקרבו וא”כ מ”ש מצדיקי הדור מכל אדם בזה, האם כל הנ”מ שהצדיקי הדור יש להם ניצוץ גדול של משה בקרבם ואילו שאר בנ”א יש להם רק ניצוץ קטן של משה בקרבם?)
ד) כמו שמשה רבינו וירמיהו נביא והרבה צדיקים בכל הדורו נחשדו על עבירות גרועות ביותר ואפי’ על חטא אשת איש, האם יתכן שגם המשיחין יהיו נחשדים בתחילה על עבירות גרועות? או שנאמר “אל תגעו במשיחי” ולא שייך שיהא עליהם שום טענות, חששות וכו’?
ה) הרב אמר שיתכן שבתחילה יהא מח’ אם לקבל המשיח או לא, ואח”כ הדבר נתברר ואז הוא יתקבל על כל ישראל. האם אפשרות זו הוא קודם ביאתו או אפי’ גם לאחר ביאתו? דאם הוא שייך אפי’ לאחר ביאתו, לכאורה קשה לומר שלאחר ביאת משיח שאז יהי’ גילוי אמונה ובהירות כ”כ בהעולם עדיין שייך קושיות, חוסר בהירות, וחוסר אמונה.
ו) האם יש צד שהמשיחי שקר של כל הדורות (בר כוכבא, שבתי צבי) היו באמת ראויים להיות משיח מחמת צדקתם רק שנתקלקלו אח”כ מחמת חטאי הדור או משום שהדור לא היה ראוי להגאולה וזה גרם לנשמות אלו ליפול?
ז) למה הרמב”ם בהל’ מלכים משמיט את כל הענין של משיח בן יוסף?
ח) ברמב”ם סוף הל’ מלכים מבאר כל התהליך של ביאת משיח, והרמב”ם מחלק בין מי שהוא בחזקת משיח למשיח ודאי, והוא פלא שנמצא שיכול לקבץ את כל נדחי ישראל וגם בנה הבהמ”ק אבל אם נהרג במלחמת גוג ומגוג אז הוא אינו המשיח, והוא פלא גדול, האם באמת שייך דבר כזה שיכול צדיק מופלג לקבץ כל ישראל יחדיו ולבנות המקדש ויש לו כל הסימנים של משיח, אבל עדיין שייך שהוא אינו המשיח?? ובאמת מה הנ”מ אם הוא רק “בחזקת משיח” או “הרי זה משיח ודאי”, האם כל הנ”מ אם יש לנו לבטל עצמנו לצדיק כזה או לא?
ט) כיצד אנו יודעים מיהו משיח בן יוסף או משיח בן דוד בעת הגיעתם, האם רק זה ע”י אליהו?
י) יש כמה דברים בכתבי חפץ החיים איך עושים תשובה קודם הגאולה, האם זה כל עבודתנו עכשיו או שיש יותר מזה שאינו מבואר להדיא בכתבי הח”ח?
תודה להרב, מאד, מאד, מאד

תשובה:

א. כן. הרבה מאוד. כן יש בכל דור ודור, מי שראוי להיות משיח שבאותו דור.

ב. אין הכרח!

זהו ניצוץ פרטי, של בחינת משיח פרטי. משא”כ מי ששורשו במשיח הכולל.

ד. כן.

ה. כשיסתלק הספק והמחלוקת, זהו השלמת ביאתו.

ו. מצד הבחירה כן. מצד הידיעה לא.

ז. כי כבר בשלהי סוכה [נאמר+] שימות, ולפי הפשט אינו משיח בפועל.

ח. זהו משיח שלא יצא בשלמות מן הכח לפועל. וזהו חזקת משיח. כח שלא הושלם יציאתו לפועל. לעומת משיח ודאי שיצא לפועל.

ט. כמו שהאדם יודע מתי יום ומתי לילה, הכרה פשוטה פנימית. וזהו כאשר יצא כוחו לפועל, מהעלם לגילוי. משיח בן יוסף מהכח לפועל, משיח בן דוד מהעלם לגילוי.

י. חיבור לשער הנו”ן דקדושה!