צדיקים [#11425]

ז' אדר התשפ"א

שאלה:

א) איך יודעים אם אדם מסוים הוא גדול או צדיק, האם הדבר תלוי רק אם גדולים או צדיקים אחרים מכירים בגדלותו ומעידים עליו שהוא אדם גדול?
ב) ומהו אם א' מרגיש בלב שאדם מסוים הוא גדול או צדיק, האם יכול לסמוך על מה שלבו אומרת לו? ידוע שר' ישראל סלנטר ראה את התנהגות של ר' זונדל והלך אחריו ואז ידע שר' זונדל היה גדול, על אף שששמע מר' זונדל היה גדול, רק סמך על לבו. אמנם אפשר ששאני ר' ישראל סנלטר, שהיה לו לט טהור והיה יוכל לסמוך על לבו, אמנם לשאר בנ"א שאין להם לט טהור לגמרי, האם יכול לסמוך על לבם אם הם מרגישים שא' הוא גדול, וא"כ, מה הם האופנים והסימנים שבהם יוכל להכיר שאדם מסוים הוא גדול או צדיק או עכ"פ בר סמכא.
ג) האם הגדולים בנגלה הם נשמות דעלמא אתגליא והגדולים בנסתר הם הנשמות דעלמא דאתכסייא?
ד) בזה"ז ההנהגה הוא ע"פ הגדולים בנגלה, ורק לעת"ל אז יהיו הגדולים בנסתר. האם יש לזה שייכות להחז"ל הידוע גבי ירבעם כשאמר "מי בראש".
ה) האם גם בזה"ז הגדולים בנסתר יוכל לחלוק על הגדולים בנגלה?
ו) האם נשמות דלאה הם נשמות מעלמא דאתגלייא ונשמות דרחל הם מעלמא דאתכסיא?
ז) יש דבר פלא, שיש צדיקים שמאירים פניהם תמיד ויש להם אור פנים תמיד וסבר פנים יפות למעלה מטבע, יש להם דמות יפה ומאירה, ויש צדיקים אחרים שכמעט לא מחייכים, או פניהם אינו מאיר כלל, ואין להם דמות יפה. האם זה תלוי בנשמות דאתגלייא ונשמות דאתכסיא?
ח) יש מימרא מר' שך שאין מושג של צדיק נסתר, כיון שאדם אינו יכול לקרותו צדיק אם הוא רק לומד בקרנו ואינו מדבר עם שאר בנ"א ואינו נושא עול עמהם. לפי"ז מהו כל הענין של ל"ו צדיקים נסתרים שמקבלים השכינה?
ט) מצינו דבר נורא שיש גדול או צדיק שהעמיד ציבור שלם וגילה אור גדול ודרך מסוים בעבודה, ואח"כ נפטר הצדיק ואז אין אחר שעומד במקומו, כיון שהצדיק לא הניח אחר כמותו, ואז כל הציבור שהוא העמיד נמצא בלי מנהיג ובלי הדרכה, והתוצאות הם גרועות. דבר זה מצינו אצל הקהילות חב"ד לאחר פטירת הרבי מנחם מענדל וגם אצל תלמידי רב אברהם יצחק הכהן קוק, שלאחר פטירתם הקהילות שהם העמידו היו ממש מגששים באפילה. האם יש סיבה פנימית לזה למה ה"אורות" גדולים אלו באים לידי "שבירה"? וכן מהו היחס הראויה לזה על כל הבזיון וביטול השם טוב בעולם שהיה לצדיקים הנ"ל וכל ה"הסתר" שהיה לצדיקים אלו, שבא מחמת קלקול של קהלותיהם?
י) ואגב, בדומה לזה אני שואל, על המצב הקהילה בעיר ליקווד, שנתייסד ע"י הג"ר אהרן קוטלר זצ"ל, שכבר לשנים רבות נמצא במצב ירידה ושפל עד שהרבה מתלוצצים (ויש הרבה אמת עמם) שהעיר ליקווד אינו ה"עיר התורה" כמו שהיה בעבר. הג"ר אהרן זצ"ל העמיד ציבור שלם של בני תורה עם חיים של מסירות נפש לתורה וחיים של פשטות בלי רדיפת מותרות, אמנם עכשיו מחמת ירידת הדורות העיר ליקווד הוא רחוק הרבה מזה, והדבר נראה כבזיון לר' אהרן זצ"ל, בלי להאריך בהפרטים, ונראה לכמה חשובים כאן שבאמת צריכים להעמיד ציבור אחרת במקום אחרת לבני תורה בצורה שהעמיד ר' אהרן זצ"ל. א"כ איך להסתכל על זה, כיון שנראה שכל מסירות נפשו של ר' אהרן וגם כל הדרך שהוא גילה, עכשיו אינו כאן, מחמת הרוח של טומאה של רדיפת מותרות וכל מיני דברים שאינם תומאים להרוח של בני תורה, וא"כ השאלה הוא איך הדרך של ר' אהרן עכשיו בא לידי שבירה זו, ובפרט משום שכל הדרך החיים כאן של חיים למסירות נפש לתורה ופרישות ממותרות בהרבה משפחות לא נתקבל אצלם היטב וגרם לכמה ילדים נושרים רח"ל וכמה בנים ובנות שבכלל אינם רוצים דרך כזו, ונראה להציבור כאילו ח"ו שהדרך של ר' אהרן גרם לבסוף לכל בעיות אלו שיש בזה"ז, כאילו שהדרך שגילה ר' אהרן היה רק ליחידים ולא לציבור שלם, וא"כ מה היחס הראויה לכל זה.
בתודה רבה להרב,

תשובה:

א. אי אפשר לדעת בבירור, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללב, ונצרך בדיקה חיצונית, כגדלות בתורה, מעשה, מידות, חסידות, ועוד. והרגשה פנימית בלב, ותפלה לפניו ית"ש שיזכה להכיר האמת.

ב. כנ"ל אות א'.

ג. על דרך כלל, כן.

ד. כן.

ה. בודאי.

ו. הפוך. לאה אתכסיא, ורחל אתגליא. עיין זוה"ק (בראשית, קנד, ע"א. קנו, ע"א. קנח, ע"א. רכג, ע"א). ועץ חיים (שער כג, פ"ד, מ"ת. ושער כה, דרוש ה'. ושער לב, פ"ה, מ"ת. ושער לח, פ"ב, מ"ת. ופ"ד שם). ועוד הרבה בדברי רבותינו.

ז. גם. תלוי במדרגה, ותלוי בשורשים, ותלוי במצב הדור.

ח. הוא היה נגלה, ולכך אמר כך. וכבר כתבנו תשובה נוספת בביאור הדבר.

ט. יש אורות לזמן, ויש אורות שמסתלקים ושבים. והדברים ארוכים.

י. אין דרך ששווה לכולם. וכל דרך לחלק מועילה, ולחלק מזיקה. וזה דרכי ה' ית"ש שברא ומנהיג את עולמו.