שאלות על משיח – חבלי משיח [#11427]

ז' אדר התשפ"א

שאלה:

ב) למה צריכים לעלות לא”י לקראת משיח אם כהגיע העת הגאולה במהרה אז המשיח יקבץ את כל היהודים לא”י?
ג) עכשיו לא שייך לעלות לא”י מחמת ההסגר בא”י, וא”כ עכשיו לא שייך השתדלות לעלות לא”י, האם זה ח”ו גזירה רעה מהרבש”ע שיהודים עכשיו אינם יכולים לעלות לא”י כיון שזה ע”כ סוגר כל היהודים לאמריקא (עכ”פ לכל הזמן שיש הסגר) והאם היהודים באמריקא או בשאר ארצות צריכים לפחוד יותר מחמת חבלי משיח?
ד) עכשיו שצריכים לעשות תשובה קודם הגאולה, האם זה צריך להיות עם תחושה של יראה, פחד מעונש ופחד מגזירות, תפילה בבכי ובמרירות, וחשבון הנפש, וכו’ – מהלך של יראה – או שצריכים להיות בשמחה ובבטחון שכל מה שעשה הקב”ה הוא לטובתנו וא”כ יש לנו רק לשמוח ולרקוד כאילו שהישועה כבר בא, וכמו במרדכי שידע את כל הגזירה ולא היה לו שום פחד, וכמו דברי השפ”א, כיון שהיה חי בבטחון גמור, וכן צריך להיות עבודתנו עכשיו, ולא לדאוג כלל?
בתודה רבה להרב,

תשובה:

א. ראשית, הסבל יהא פחות למי שנמצא בארץ ישראל. ובעומק, כי תחילה מאיר האור בארץ ישראל, וכל הנמצא בה בזכות זוכה לקבלו תחילה.

ב. זה סימן לכל יושבי חו”ל להתעורר לעלות, כי מי יודע מה ילד יום.

ארץ ישראל עיני ה’ אלוקיך בה, שמורה יותר.

ג. תחילה יראה ואח”כ אהבה. תחילה תשובה וכל חלקיה, ואחריה שמחה.