עזוב תעזוב [#11705]

י"ב אדר התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב למה במצות צדקה דין קדימה ל קרוב ובעזוהב תעזוב אימו קודם השנואי עלי? תודה רבה

תשובה:

עיין ספרי על הפסוק (כי תצא, כב, א) לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך. ודרשו בספרי, מלמד שלא דברה תורה אלא כנגד יצה”ר. ועיין תורה תמימה על אתר, שפירש ששור אויבך קודם, מפני לכוף את יצרו. וא”כ לא נאמר רק על עזוב תעזוב.

ועיין חשוקי חמד (ביצה, כה, ע”ב) שלמד דין קדימה זו אף ב”אדם”, שיש להקדים דין צדקה, אורח לביתו, מגמ’ הנ”ל, באופן שיש באחד מהם לכוף את יצרו.

ועיין חפץ חיים באהבת חסד (ח”א, פ”ד, ס”ג) ובנתיב החסד (שם), שה”ה שיש להקדים בכל החסדים, עיי”ש.