ערב רב בעיקר בא”י והם ראשי ישראל המנהיגים בישראל [#11785]

י"ט אדר התשפ"א

שאלה:

בס"ד

א) בדברי הגר"א שבסוף אחרית ימים יהא גלות ערב רב בעיקר בא"י והם ראשי ישראל המנהיגים בישראל, מה הכוונה ב"מנהיגי הדור", האם הכוונה רק לאלו שיש להם שליטה בכסף, או האם הכוונה אפי' על רבנים שבדור או אפי' על גדולים ח"ו?
ב) הרב י"מ מארנגנשערן שליט"א אמר שיש לרצות שהקב"ה מתגלה אף בתחתונים ואף אצל הרשעים ביותר, אפי' הערב רב, ואז יכולים לתקן הערב רב, משא"כ בגאולה הראשונה שאז לא היה הזמן הראויה לתקן הערב רב. האם הרב גם מסכים לזה?
ג) יש צדיק באמריקא שאמר שאין לשער הקדושה שהיה להחרטומי מצרים, הערב רב, שיצאו עם כלל ישראל ביציאת מצרים, כיון שהם הכירו בגדולת ה' ע"י המופתים והיה להם הכרה בה', ואף קרבתם בתוך ישראל גרם להם להיות יותר יראי שמים. האם הרב מסכים לזה?
ד) הרב אמר שאם יש ניצוץ של ערב רב בתוך הזולת, יש לשנוא את אותו חלק הרע, ולאהוב אותו ביחד. כיצד עושים זאת בפועל, דהא בדרך כלל אם אדם מרכז על הרע שבזולת אז הוא בא לשנוא אותו. והאם זה גם קאי על הרשעים ארורים של ערב רב ממש, שיש לשנוא ולאהוב אותם ביחד, או שיש לרק לשנות אותם כיון שהם רע?
ה) כנראה שיש צדיקים שהיו רוצים לקרב הערב רב לקדושה והיו מראים אהבה גדולה להם, האם משום שסברו שבאחרית הימים יכולים לתקן הערב רב (והשאלה הזו תלוי בשאלה ב').
ו) האם יש חילוק בין המושג של "אחד דקליפה" למושג של "תערובות טוב ורע" (שאינו שייך לברר), או שהם היינו הך?
ז) כיון שהערב רב נמצא בשער הנו"ן דטומאה, האם זה קשור לטומאת מעשה סדום, שהוא השער הנ' דטומאה וכמו שביאר רבי נחמן (מלבד הגאוה, כפירה, בלבול, ופירוד בין הנבראים לבוראם ועוד הגדרות, של שער הנו"ן דטומאה)?
תודה רבה להרב שליט"א

תשובה:

א. עיין בספר "הדור האחרון" שליקט הרבה מרבותינו בענין זה. והובא שם שאף החשובים וכו’.

ב. שורש הכל קו – צמצום, יש – אין, חיוב – העדר. ושורש ישראל, יש-רל”א, כנודע. ושורש עמלק, העדר. ולכך יש מצוה לכלותו ולהשמידו, כי זהו מהותו ושורשו, דבקות בצמצום, בהעדר, בחלל הפנוי. והערב מנסים לערב (זהו לשון ערב רב, תערובת) יש ואין, חיוב והעדר. ונצרך להבדיל, ולהחזיר כל אחד לשורשו.

ג. היה להם רוחניות גובהה, כמו לבלעם. אולם בלבוש עכור. ולכך היו חטרומי “מצרים” דייקא.

ד. זו חכמה ואינה מלאכה בפועל, להכיר כל דבר “בחלקיו”, ולא תפיסה “כללית”. ועי”ז יכול לדבוק בחלק ולשנוא חלק. כן.

ה. יש שסברו כן, והוא שורש סברת משה רע”ה שקרב את הערב רב והעלאם ממצרים.

ו. יש חילוק, זה “אחד”, והוא בחינת אחשורוש שמולך בכיפה. ויש תערובת, וכל תערובת הוא הרכבת חלקים.

ז. כן! כן! כן!