בענייני דיומא [#11936]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב הגדול שליט"א.

מטבע הדברים שענין הבחירות יעלה לדיון בבית מדרשינו המגוון. חיפשנו ומצאנו בספר שאל לבי שהרב כותב כך: "גם לאלו המתירים ורואים בכך מצוה, היינו שנצרך
לעשות זאת ממקום נקי בנפש לש"ש למען כבוד שמו ית', וזולת זה מערב נפשו עם
הערב רב, שכל מהותם תערובת. וכל שאינו עושה כן בנקיות מסכן נפשו הפנימית העדינה.
בנוסף לכך יש לעשות את העיקר עיקר ואת הטפל טפל ולא להיות חסיד שוטה. למעשה יש להתנתק נפשית מכל הענין, וכל מגמתו
תהא הגדלת כבודו ית"ש בכל אנפי. ולחפש יותר ויותר דרכים נקיות י"ג נפה
שבהם ישקיע כל מעינו לגלות כבודו ית"ש, ויתרחק כמה שיותר מדרכים שהגילוי
וההסתר מעורבים בהם טובא. באופן זה יעשה כעצת רבותיו למעשה".

השאלות שעלו לעשה הן:

א. לאלו המתירים שאינם יכולים לעשות זאת ממקום נקי בנפש, ומרגישים מיד חיבור למפלגה וכו', האם יש להורות להם שלא יצביעו, שאם לא כן לא יוכלו להתנתק נפשית מכל הענין. ואין להם לסכן את נפשם הפנימית העדינה כלשון הרב?

ב. מה כוונת הרב ש'יש לעשות את העיקר עיקר ואת הטפל טפל ולא להיות חסיד שוטה'?

ג. ידוע שבסוגיא זו נחלקו גדולי הדורות הקודמים, וגם בדור זה ישנן דעות שונות בכל החוגים והעדות, האם יכול כל אברך באופן אישי לפעול בזה כפי נטיית לבו, שהרי בכל אופן יש לו על מי לסמוך?

ד. האם ישנה איזו שהיא מחוייבות להנהגה כפי כפי החוג והעדה שאיליה מרגיש האדם שייכות? (לא מדובר בחסידים, אלא בספרדים ואשכנזים, שחלקם בעלי תשובה).

ה. האם האשה צריכה לנהוג בזה כמו בעלה, והילדים כאביהם, או שתתכן מציאות שכ"א יפעל בצורה שונה?

ו. האם יש מקום לפעול בענין זה ב'שב ואל תעשה' (ע"פ הלכה דשוא"ת, ולא מתוך ייאוש)?

ז. האם בענין זה יש 'לחשבן' את הסביבה בה הוא גר, ומה יגידו, שלא 'ישרםו' אותו או את ב"ב בקהילה / בת"ת וכיו"ב?

נבוכים אנו בארץ. על הכל יורינו וילמדנו ויאלפנו בינה, ושכמ"ה. בתודה גדולה מאוד!

תשובה:

כיוון שהחושך מכסה ארץ, אי אפשר לי להיכנס לפרטי פרטי של עלמא דשיקרא. ואתן בס"ד מבט כללי לעניין.

עד השנים האחרונות, עיקר שליטת כח הרע היה מבחוץ, כגון ע"י חוקים וגזירות כגיוס, גיור, חילול שבת, נבלות וטריפות, פריצות, ועוד ועוד לרוב רח"ל.

אולם, בעשור האחרון בפרט, עיקר שליטת כח הרע אינו מבחוץ, אלא פנימה, בתוך עולם של שומרי תורה ומצוות, והוא שורש כל הטומאות כולם שחדר ע"י המדיה לתוך עולם שומרי תורה ומצוות.

ולכך, עיקר זירת המלחמה נשתנתה. וחלק גדול מאלו שהיו נלחמים, אם מעט ואם הרבה, נגד הרע שמבחוץ, נתהפכו, והפכו להיות אלו שמרבים ומגדילים את הרע מבפנים. וזה מה שמחריב את הדור כולו, ואת עולם שומרי תורה ומצוות, בפרט. ובזה צריך להשקיע את עיקר כח המלחמה.

צריך לקבל מבט חדש, מה המלחמה העיקרית שהייתה, ומה המלחמה העיקרית החדשה.