הגדולים בארצה”ב התירו מדיה בכמה אופנים [#11880]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

א) קראתי את כל דברי הרב בנושא המדיה וגם דיברתי קצת מהדברים לאחרים, והתגובה הוא שיש כאן הרבה אמת בדברי הרב אבל סו”ס הגדולים התירו הכלי הזה בכמה אופנים וא”כ אני שואל, מה הסיבה להשתיקה של הגדולים בענין האינטרנט, שאינם מדברים על חומרת הדבר כמו שהרב מדבר על נושא זו?

ב) כנראה שהגדולים מתירים אינטרנט בכל מיני אופנים וא”כ איך שייך לנו להיות מחמירים יותר מהגדולים

ג) וגם איך שייך לומר שהגדולים מנהיגים הדור לפי מדרגתם דא”כ נמצא שהם מוליכים את הדור לאבדון ח”ו.

ד) איך שייך שרוב הדור הבא ח”ו לא יהיו בהגאולה או בעוה”ב ח”ו אם הם מחוברים לכלי הזו, והא יש לנו אבינו אב הרחמן שאינו מזניח את בניו וחפץ תמיד בהצלתם, ואם אני מרגיש כן כלפי הבנים והנכדים שלי ק”ו וק”ו להרבש”ע שאוהב ומרחם על בניו ובנותיו הרבה והרבה יותר מבשר ואדם וא”כ איך שייך אפשרות זו שהדור ילך לאבדון לעולם רח”ל??

ה) אני למד את כל שו”ת הרב בנושא המדיה ואני בוכה בצער ובדמעות על כל עתיד הדור ובפרט על עתיד הנכדים שלי, יש לי עצבות ולחיצות דם גבוה מזה, מה אני יכול לעשות להרגיע את עצמי.

ו) האם יש לי לפרסם את דברי הרב בנושא המדיה לכל הגדולים והרבנים כאן בחו”ל כדי לצעוק להם על זה ולהציל את הדור?? איך אני יכול לישב בקרן זוית שלי ורק לבכות ולראות את כל חורבן הדור והאבדון רח”ל שיכול להיות לכל האנשים והקרובים והמשפחה שלי שאני מכיר???!!!

תשובה:

א. כבר לפני כעשור הקים הגרי”ש אלישיב כאן בארץ ישראל, ועד רבנים לענייני טכנולוגיה, שקיבעו מסמרות בענין זה. ונפגשתי עם כמה מהם, ואמרו לי שאישית מעולם לא בדקו כלי זה ואת סוגי הסינונים הלכה למעשה, אלא סומכים על נציג שמבין בענייני מחשבים שמסביר, ולפ”ז מקבלים החלטות הרות גורל. והם עצמם הביעו כאב על כך שכך מתנהל הדבר, ותולדתו מי ישורנו.

וכן חלק מן הרבנים, כגון בי”ד צדק בני ברק, פעל על מנת שאלו שכבר מחזיקים, יחזיקו דבר מסונן יותר. אולם לאט לאט התהליך בחלקו הגדול הפוך, שאלו שהחזיקו כשר התחיל להחזיק מסונן, וכדומה.

וחלק מן הרבנים נמצאים בספק גדול, כי איסור מוחלט פירושו, למוטט מקור פרנסה של רבים מבני התורה בפרט, וכלל החרדים בכלל. ולכך התירו רק לצורך פרנסה. וכן פרסמו המשווקים. אולם לאט לאט, הורידו פרסום זה, ונשאר רק פרסום ההכשר ללא תוספת לצורך פרנסה בלבד.

וחלק, לא מאמינים שהציבור ישמע ויקיים, ולכך מנסים לילך על חבל דק, מה להתיר ומה להעלים עין.

ב. כבר שמעתי לפני כעשרים שנה מהרב יחיאל יעקבזון, ששמע צוואה מהצדיק רבי יואל קלופט זצ”ל, שיבוא יום שרבנים יתירו דברים, וכל אדם יוצרך לברר בנפשו האם היתר זה ראוי, והדברים מבהילים! ובוודאי כוונתו בפרט על ענין זה!

ג. זו הנהגת היחוד, כמו שביאר הרמח”ל בהרחבה בדעת תבונות, וזו הנהגה נעלמת ונסתרת.

ד. זהו בירור אחרון, שכבר כתבו עליו רבותינו, החסד לאברהם ועוד, שח”ו אם לא יזכו יפלו רבים. ולוקט בהרחבה בענין זה בספר “הדור האחרון”, מדברי רבותינו בענין זה.

ה. מחד להסיח דעת הרבה מענין זה, ומאידך לדבוק באמונה, שאם כך הקב”ה עושה, הוא יודע יותר טוב מאתנו, וזוהי אמונה פשוטה ביותר.

ו. ראוי לעסוק בזה לפי כוחות הנפש, ולא להיכנס מעבר לכוחות הנפש, כי התעסקות יתירה ברע ובפרישה ממנו יכול להפיל את הנפש מאוד.