המשך בענין נשמות רחל ולאה [#11957]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

בענין נשמות דרחל ולאה, בתשובה אחת הרב אמר שנשמות לאה שורשם בעפר, ובתשובה אחרת הרב אמר שנשמות לאה שורשם במים, ולא הבנתי מה פשר הדבר. [11335 – 11123]

תשובה:

נבהיר את הדברים בקצרה בס”ד.

חכמה – מים. בינה – אש. ז”א – רוח. נוק’ – עפר.

ולפ”ז, רחל – נוק’ – מלכות – עפר. ולאה, בינה – תבונה – אש. אולם יש בכך שינוי, כי מלכות לא יצאה באופן שלם, “ארעא אתכללת”, כלשון הספד”צ. ולאריז”ל, נשברה. לגר”א, מעולם לא יצאה. לעמק המלך, נתמעכה. ולכך אין ספירה גמורה של מלכות בעוה”ז, אלא נכללת ביסוד, עטרת היסוד (והשורש דתיקון לכך הוא בפרצוף א”א, שאין לו מלכות אלא נכללת בעטרת יסודו). ולכך רחל – מלכות – עפר, נכלל ביסוד, בחינת יוסף, ואזי נהפך רחל, “בית יוסף להבה”. ולהיפך, עיקר מלכות מתגלה ביהודה בן לאה, מלכות בית דוד.

ומה שתחלה היה שורשו בבינה – אש, נעשה מלכות של בינה, תבונה, “מלכות” – עפר.

וכן אם באנו לחלק את לאה ורחל ביחס של אש ומים, לאה עפר – מים, ורחל אש – רוח.