יש קדושה באוכל של משלוח מנות [#11862]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

כבוד הרב

כתוב בספרים שיש קדושה מיוחדת לאוכל שהוכן לשבת קודש וגם כח רפואה וגם כתוב שאפילו אחרי שבת נשאר כח זה באוכל.

האם יש קדושה מיוחדת לאוכל שנשלח למשלוח מנות? וגם אחרי פורים?

תשובה:

גדרי קדושה לדין אין בו, כמ"ש (שבת, כב, ע"א) וכי נר (של חנוכה) קדושה יש בו? אולם הארת קדושה ודאי שיש בו, אף אחרי פורים, כי נעשה בו מצות היום.