פסח- ליל הסדר והגדה [#11954]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

(א) השל"ה הק' שיש לאכול כל הסדר בכובד ראש ובלא דברים בטלים, ומי שאוכלו כראוי זוכה להרבה דברים עליונים, השגות גבוהות, מחילת עוונות, וכו'. אמנם זה קשה מאד כשאוכלים עם בני משפחה ובפרט משום שצריך להיות אוירה בדיחה של שמחת יו"ט וא"כ איך יכולים לקיים דברי השל"ה במדרגתנו? או שדברי השל"ה הוא רק ליחידי סגולה?
(ב) האם אמירת הגדה הוי תפילה, או דביקות באורות הזמן, או התעוררות לאיזה נקודות בעבודה ובנפש, או סתם לספר הניסים ובשבח המקום כפשוטו?
(ג) ביציאת מצרים האם יש סברא לומר שהבעל צפון עצמו הוא הוא האינטרנט, ושהטכנולוגיה הזו היא טמון בתוך הבעל צפון גם בשעה שיצאו ממצרים, כיון שבעל צפון הוא השער הנון דטומאה והוא הוא האינטרנט, א"כ נמצא שהאינטרנט היה מונח בתוך העבודה הזרה הזו גם אז בשעת יציאת מצרים? ואם נכון הדברים, נמצא א"כ שלעולם היה טמון טומאה זו בהעלם בתוך האי עלמא, רק שלא נתגלה בפועל עד אחרית הימים?
(ד) למה כוס של אליהו בא בין כוס שלישי לרביעי, לכאורה היה נכון יותר לבוא אחר כוס רביעי שהוא כנגד הגאולה האחרונה, והאם י"ל משום דג' כוסות ראשונות הם עולם לפני הגאולה ואילו מכוס ד' הוא כנגד הגאולה וע"כ כוס של אליהו בא דייקא אחר כוס השלישי?
(ה) האם אליהו בא בפועל אל הבית, או שהכוס של אליהו הוא רק לכבודו?
(ו) אם אליהו בא להבית, האם הוא בא אפי' אם יש כלים טמאים בתוך ביתו?
(ז) השפ"א אמר דלא כהגאולה ראשונה שאז מתו רוב ישראל במכת חושך בגאולה אחרונה כל ישראל נגאלו, וקשה דהא אמר הרב תמיד שאלו שמחוברים לשער הנון דטומאה לא יגאלו ח"ו. (ח) מהו העבודה בשביעי של פסח, האם לדבק נפשו במדרגת שירה ובמדרגת מסירות נפש (עכ"פ באור מקיף)?
חג כשר שמח להרב שליט"א

תשובה:

א. דיבורים שנותנים אווירה נעימה של שמחת החג, אינם דברים בטלים אלא דיבורי מצוה. ובמקום גילה שם תהא רעדה.

ב. כל אחד ואחד עליו לדבוק בהגדה לפי מדרגתו. ההגדה נמצאת בכל המדרגות, ועל כל אחד להתחבר אליה במקומו ומדרגתו.

ג. כן! בכח ולא בפועל.

ד. כי כוס ראשון ושני כנגד י-ה שבשם הוי"ה שאין בהם פירוד, או"א, "לא מתפרשין לעלמין". משא"כ כוס שלישית ורביעית כנגד ו-ה שבשם הוי"ה, שבהם יש פירוד, ואליהו בא לעשות "שלום", שלום בית, בין ז"א – ו', לנוק' – ה'.

ה. תלוי לפי זכות בעל הבית, והבית.

ו. לא.

ז. כך אמר לפי ערך דורו. והלואי שכן יהא אכי"ר.

ח. תחילה מסירות נפש, כנחשון בן עמינדב, ואח"כ שירה, בהצלחה.