איך נדע מה האמת ? [#12084]

כ"ב ניסן התשפ"א

שאלה:

בנוגע לתשובה מספר #11814 -

יעויין חגיגה ג: - 'בעלי אספות - אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה, הללו מטמאין והללו מטהרין, הללו אוסרין והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין - שמא יאמר אדם היאך אני לומד תורה מעתה תלמוד לומר נתנו מרועה אחד וכו' אף אתה עשה אזנך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים, את דברי אוסרין ואת דברי מתירין, את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין' וברש"י שם 'דע דברי כולן, וכשתדע להבחין אי זה יכשר - קבע הלכה כמותו' עכ"ל. א"כ, למדנו מסוגיא זו תלת: א. אין כאן בלבול אלא 'ניתנו מרועה אחד'. ב. 'דע דברי כולן' - הסחת דעת מדעות של אחרים אינה נכונה בדרך לקביעת ההלכה. ג. 'קנה לך לב מבין' - הדרך היותר נכונה היא 'לקנות לב' ולאו דווקא להסתמך על 'רב' אחד. ולהדיא אמרו בעבודה זרה יט. 'כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם', גם מצינו בתלמידי רבי יהודה ברבי אילעאי 'שהיו מחבין ממנו כנפי כסותם' בשבת כה: - חזינן שלא הלכו אחר רבם בקביעת ההלכה אלא או 'קנו לב' או הלכו אחר הרוב כדרך שאמר רבי אליעזר לבנו בשעת מיתתו 'חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר וכו' מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובין' בעדויות פרק ה' משנה ז.

תשובה:

בחר לך רב אחד ועשה כדעתו, ותסיח דעת מכל פרטות הבלבול. אולם נצרך מודעות כללית שהכל מבולבל, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמים.