איך להביט על האמת [#12109]

כ"ג ניסן התשפ"א

שאלה:

א) שאלה מאד כללית ועמוקה, וברצוני להבין את דעת מו"ר הרב שליט"א וסליחה אם יש עזות בשאלה זו, שודאי נובע מחוסר הבנה ומיעוט ידיעתי ומיעוט ערכי.

השאלה הוא: האם שייך שכל המבט של הרב על ה"ערב רב" וגם מבט הרב על מצב הדור עכשיו (שהרב הגדיר לנו מהו הרע שבדורינו ואיך שצריכים להביט על כל המצב וכל העולם וכל העתיד שלנו וכל ה"סור מרע" שכל הדור צריך, ואיך שיהודים מאבדים גאולה ועוה"ב ע"י אינטרנט ונופלים לחלקו של ערב רב וכו'), האם כל זה בא מהתפיסה של מדת הדין, של אור א"ס אחר הצמצום, של מערכת של שכר ועונש שם מערכת העשר ספירות, הנהגת המשפט, שמתבטא באופן של המתקת הדינים ע"י דיבורים נגד הקליפות? (שבודאי אני חושב שהרב אינו רוצה לקטרג על הדור, אלא להיפוך, להציל הדור ולהמתיק כל הדינים). ואם הנ"ל נכון, א"כ האם אפשר שיש מבט עליון יותר, שבא ממדת הרחמים, העולם שכולו טוב (שגם הרב ידע מזה היטב וכמו שהרב מבאר בפירושו על מסילת ישרים בפרק הטהרה), מבט של אור א"ס קודם הצמצום, שאין שום דבר רע בעולם, המבט של פורים דלעת"ל, שהכל טוב, ושגם הערב רב שייך להכלל בקדושה, כיון שאלוקותו ית' יכול להגיע להכל ורחמיו ית' גם על הרשעים הארורים שהם סו"ס מעשיו, ולפי"ז גם עכשיו אין לנו לעשות כלום רק לצפות להישועה, ולפי הסתכלות הזו יש להביט על כל החיים עכשיו ג"כ ממבט של עין טובה גמורה שהכל רחמי ה' ואין רע בכלל כיון שכל הרע הוא רק דמיון כיון שהכל הבל הבלים ויש רק את הקב"ה ואת רחמיו על כל מעשיו....כלומר השאלה הוא, למה הרב אמר תמיד שיש להסתכל על כל מצב העולם וכל העתיד שלנו ממבט הראשון שהוא מדת הדין (שבודאי הוא אמת, אבל זה אמת של מדת הדין ויש גם אמת שבא ממדת הרחמים...)והאיש תפיסה עליונה של רחמים אינסופיים של הקב"ה שבא מעולמות שלמעלה הספירות, הג"ר דעתיק, התפיסה של מדת ברחמים, עולם שכולו טוב?

ב) כתוצאה מהנ"ל, מה לאמר לבנ"א (אפי' בני תורה) שאינם רוצים להשמיע שום דבר שלילי ואינם רוצים לשמוע מהו ה"סיבה"לכל הצרות עכשיו ועל מה צריכים לתקן, והם רוצים להשמיע רק דברי חיזוק, האם זה נובע מחוסר רצונם לשמוע אמת או משום שיש להם שורש בקו החסד או בקו ברחמים?
תודה רבה עצומה להרב שליט"א בכל מכל כל וחג כשר שמח להרב!

תשובה:

א. כן! יש מבט עליון יותר, של אור א"ס. אולם נצרך גם מבט תחתון וגם עליון. ולנבראים יש לחדד מבט תחתון שישובו בתשובה ויזהרו מן החטא. וכשפונים לקב"ה בתפלה, מבקשים לפי מבט עליון.

ב. פעמים נובע מאי הכרת האמת, פעמים מאי רצון להכיר האמת, ופעמים מפני שורש שונה. אולם מדרגת הדור בהארת "עתיק", ולכך זה המבט שמאיר יותר. אולם גם על עתיק אפשר להסתכל במבט של אריך, והבן היטב.