תיקון לרשעים ולרע שבתוכינו [#12108]

כ"ג ניסן התשפ"א

שאלה:

א) מה עומק הדבר המבואר בספה”ק שלפעמים הנפשות של רשעים ארורים שבבריאה מתגלגלים עוד לקבל תיקון לנפשם? לדוגמא שמעתי בשם הרמ”ע מפאנו שושתי נתגלגלה בפרה שלא רצתה לעבוד של שבת ואז כעס בעל הפרה (שהיה גלגול אחשורוש) והרג הפרה, וזה היה מתקן חטאה על שאנסה הנשים לעבוד על שבת. למה א”כ רשע גמור כושתי זכתה לתיקון לנפשה?

ב) ואגב האם לגבי ושתי י”ל משום שמבואר בספה”ק שושתי הוא כנגד קליפת נגה, וכמו שיכולים להעלות קליפת נוגה לקדושה, כמו כן ושתי שהיא קליפת נגה זכתה לעלות לקדושה בגן עדן?

ג) ובאמת יש לשאול מה הכוונה שושתי הגיע לתיקון, האם זאת אומרת שאח”כ עלתה לגן עדן?

ד) הנה בימים אלה יש הרבה סתירות בנפש והרב מבאר משום שרוב הדור הם ריבוי של נשמות בגוף אחד. האם לפי”ז שייך לומר שיש נשמות של רשעים גמורים ויש נשמות של צדיקים גמורים (או עכ”פ נצוצות) שחיים ביחד בתוך נפשינו, וזה הסיבה שיש לנו משיכות לדברים הרעים ביותר וגם משיכה לדביקות בה’ ולהכלל בהקב”ה וכו’ וכל מעלות הצדיקים?

ה) האם הגדרה זו נכונה, שכל א’ מאיתנו הוא צדיק גמור, חלק אלוק ממעל, יחידה, רק שיש “אחרים” הדרים בתוכינו שהם אינם צדיקים גמורים, ורשעים, שהם למטה מבחי’ היחידה שלנו? האם באמת כל יהודי צריך להגדיר עצמו “אני נשמה” או “אני יחידה”? שבעצם אנו יחידה, אבל זהו רק באור מקיף, וא”כ אפשר שאיננו יכולים להגדיר עצמנו כ”יחידה” אם לא מגיעים להארת היחידה, אמנם מאידך זהו כל מציאתנו הפנימית, כיון שכולנו באמת רק כלי לאור א”ס, וא”כ לפי”ז לכאורה נכונה ההגדרה שאנחנו “יחידה”, והנ”מ הוא עצם מאד, אם האדם צריך להגדיר עצמו כיחידה או לא. ובאמת השאלה הוא, כשהרב מבאר ב”דע את עצמך” שכל יהודי צריך להגדיר עצמו כ”אני נשמה”, חלק אלוק ממעל, האם הכוונה רק לנשמה או ליחידה?

ו) אם יש ניצוץ ערב רב בתוכינו וגם יש חלק של צדיק גמור בתוכינו, ואנו בוחרים להגביר חלק הצדיק שבתוכינו על הרשעות הרעש בתוכינו, האם זה עליית הניצוץ ערב רב שבתוכינו לקדושה ואז חלק הרע הזה מקבלת תיקון, או היחס הוא שאנו צריכים לכלות ולמחוק הערב רב שבתוכינו ע”י בחירה באמת ובצדקות וחיים של קדושה וכו’, ואז חלקים של ערב רב שבתוכינו נופלים מאיתנו ואז אנו נשארים רק עם חלקי הצדיק שבתוכינו? יישר כחך למו”ר הרב

תשובה:

א. תיקון חלקי, לניצוצות הטובים שבהם.

ב. חלקי הטוב שבה.

ג. כנ”ל.

ד. כן! וכן מפני שכללות ההפכים נגלה בבת אחת, כמראה הבזק.

ה. להגדיר עצמו כיחידה, נצרך הארת משיח שבנפש. ולכך בנינו את סדרת דע את עצמך על אני נשמה.

ו. בטל, ונכלל בקדושה, בסוד כלות, כילוי, התכללות.