בענין גאולה ובירור האחרון [#12255]

כ"ט ניסן התשפ"א

שאלה:

מה שלו’ מו”ר שליט”א.

(א) באוה”ח בפ’ שמות כתוב שרק ע”י תורה יוצאים משער הנון דטומאה, והרב מבאר שהכוונה שלומדים בתענוג באלוקות שהוא הוא השער הנו”ן דקדושה. ולפי”ז רק אלו שלומדים תורה בתענוג באלוקות המה האנשים שבעולם שיכולים לצאת מהטומאה של דורינו ולהיות בהגאולה. האם הכוונה שצריך צירוף של לימוד תורה עם תענוג באלוקות או שסגי בהתבוננות באלוקות אפי’ בלי ת”ת, שגם זה נחשב ת”ת כיון שהוא סוג אחרת של לימוד תורה, תורה של יחוד ה’, שזה היה כל גילוי תורת הבעש”ט. וכמובן שהצורה השלימה הוא ת”ת ביחד עם דביקות, אבל השאלה הוא האם ע”י התבוננות באלוקות בלבד (בלי ת”ת בפועל) יכול להציל את האדם מהצרות הרוחניות של עקבתא דמשיחא ולהוציא אותו משער הנו”ן דטומאה ולהיות בין הנגאלים.

(ב) הרב אמר שיש כמה תנאים כדי להיות בין הנגאלים, וא’ מהם הוא קיום המצוות. השאלה הוא דלכאורה כל אדם אינו שלם בזה דהא יש כמה מצוות שכל אדם הוא חלש בהם וגם יש הרבה עבירות שכיחות כגון לשון הרע וביטול תורה וכו’ וכו’ וא”כ נמצא שכל אדם חסר בקיום המצוות כפי מדרגתו, וא”כ לכאורה לא שייך ח”ו להאדם להיות בין הנגאלים (אם לא שהגאולה יבא ברחמים ואז כל אדם זוכה….)

(ג) יש דבר נפלא בפירוש הרא”ש עה”ת בפ’ בא (שמות פרק י’ פסוק כ”ב) שהק’ דאם הרשעים של ישראל במצרים במתו במכת חושך א”כ למה דתן ואברים לא מתו, ותי’ משום שלא יתייאשו מהגאולה. ושמעתי ממשפיע אחד שהביא ראי’ מכאן שאפי’ רשע יכול להיות נגאל, אם הוא רק בוטח בישועת ה’ (וכן אמר הגר”א שאלו שבוטחים בהגאולה הם אלו שזוכים להגאולה) וכן כתיב “הבוטח בה’ חסד יסובבנו” וא”כ אפי’ רשע אם הוא בוטח בה’ ושהקב”ה הוא הכל יכול, הוא ינצל מחבלי משיח והוא יכול להיות בהגאולה. השאלה הוא, האם יש להביא ראי’ מדברי הרא”ש ומדברי הגר”א ומכל הנ”ל שגם רשעים יכולים להיות בהגאולה (בזכות כח הבטחון), ובפרט לדברי הרב שהרשעים בכלל ישראל אלו המה החוברים לכלים המשחיתים והמדיה רח”ל שאינם זוכים להגאולה ח”ו אם הם לא פורשים עצמם מזה קודם הגאולה.

(ד) כיון שהמדיה הוא הוא שער הנו”ן דטומאה, האם מי ששומע בתדירות לרדיו או קורא עיתונים חרדיים כסדר וקורא חדשות וחומר שבא מהמדיה, האם זה גם נכלל באלו שמחוברים לשער הנו”ן דטומאה שאינם זוכים להגאולה ח”ו.

(ה) כיון שעכשיו הוא זמן הבירור הנפשות שמבררים מיהו ישראל ומיהו ערב רב, ועיקר הבירור הזו נעשה ע”י ענין אינטרנט שהאוחזים בו ואינם רוצים לפרוש ממנו הם הערב רב ח”ו, השאלה הוא איך צריך היחס לאלו שיש להם כלים אלו ואינם רוצים לפרוש מהם, או שרוצים לפרוש רק שיש להם קושי בזה (שבדקות ג”כ הוא העדר רצון לפרוש), שאנחנו נמצאים בסביבה שלהם תמיד, האם יש לחשוש שכל אלו הם ערב רב, ויש לנו לשנאותם ולפרוש מהם ככל האפשר (ולכאורה זהו רק שכבר קיבל תוכחה לפרוש מכלים אלו, דאם לא כן הוא לכאורה כמו תינוק שנשבה בדבר זה כיון שהוא עשה כל זה שלא מדעתו, והרשעות שלו התחיל לכאורה רק אם כבר קיבל תוכחה על זה ואפ”ה אינו רוצה לפרוש…), או שיש לדון כל ישראל לכף זכות בזה על שהם נופלים ליצה”ר כזו שלא היה מימות עולם, והם יהודים יקרים שמצאים בפח של היצה”ר, וצריך להשפיע על כל א’ בענין זו ולא לחשוב עליהם שהם נחשדים להיות מהערב רב….
תודה רבה להרב שליט”א

תשובה:

א. התבוננות באלוקות, כמו שנתבאר בהרחבה בתורת חב”ד, הוא ת”ת גמור.

ב. אם כשנופל מנסה לחזור בתשובה, הוא בכלל זה.

ג. הנזכר ברא”ש הוא בסוד הקו, מלשון תקוה, כמ”ש הרמח”ל בדרוש הקיווי, ועוד. ועיקר הבנין הוא לבנות צורת אדם, ששורשו א”ק. למעלה מכך הוא אור הקו. אולם ח”ו להורות כן לכתחילה להתדבק בקו ללא צורת אדם, כי זהו הרס כל התורה כולה.

ולכך כתבתי תנאי של קיום המצוות, כי זהו הצורה השלמה, בסוד צורת אדם, רמ”ח איברים ושס”ה גידים, כנגד רמ”ח מצוות עשה ושס”ה מצוות לא תעשה, כנודע.

ד. אינו בכלל, אם כי מסכן עצמו הרבה.

ה. יש לשנוא את חלק הרע שבהם בלבד, אולם לפרוש מקרבתם מפני הסכנה.