בענין צדיקים נרדפים [#12254]

כ"ט ניסן התשפ"א

שאלה:

(א) מצינו הרבה פעמים שגדול או צדיק א’ סובר שהדברי תורה של צדיק מסוים הוא כפירה ושהשני הוא חוטא ומחטיא את הרבים ויש להתרחק מכל הדברים של השני, וכפשוטו יש לייחס לזה ביחס של “אלו ואלו דברים אלוקים חיים” כיון ששניהם היו צדיקים, רק שבהנהגה הולכים כא’ מהן, וא”כ השאלה הוא דא”כ אם א’ אומר דברים שנראים ככפירה או נגד המסורה של הגדולים וכו’ איך ידעינן באמת אם זהו כפירה, אפשר שיש אמת בדבריו רק שלא נוהגים כמוהו.
(ב) בהגאולה בעזהי”ת שיבא במהרה, שאז יתברר האמת, האם אז יתברר איך שכל הצדיקים הנרדפים בגלותינו (כולל ר’ קוק, האדמו”ר מלובאביטש ועוד צדיקים) היו באמת כמו יוסף הצדיק, הצדיק האמיתי, הצדיק יסוד העולם, שהיה נרדף מאחיו.
(ג) ולהיפוך היה כאן גדול שאמר שעל אף שר’ מנחם מענדל זצ”ל היה צדיק מ”מ חסידיו הם טועים על שסוברים שרק הוא יכול להיות המשיח, וכשהמשיח יבוא ונמצא שר’ מנחם מענדל אינו המשיח אז כולם יהיו עצבים על שהאדמו”ר שלהם אינו המשיח. וכעי”ז בשם החזו”א נאמר כשהמשיח יבוא אז המזרחים יבואו עם כלי זיין כדי ללחום עמו. שני נקודות הנ”ל הם נקודות שונים אבל עכ”פ השאלה הוא, איך יתכן שלאחר ביאת משיח יהיה עצבות או טעותים כאלו ועוד חשכות בישראל, הא ביאת המשיח בגופו הוא גילוי של אמת לעולם וא”כ איך יתכן שהמשיח יבוא ועדיין יהיו בעיות בנפשות ישראל ואחיזה של שקר כהנ”ל.

תשובה:

א. אדם רגיל לא יכול לידע בבירור. אולם חכם פנימי בודק את הדברי תורה ורואה היכן שורשם, וממה מעורבים.

ב. הנני מבקש לא לשאול שאלות ביחס של שמות אלא רק על דעות.

ג. ביאת משיח אינו גילוי אור שלם בבת אחת, אלא תהליך, כמו הארת השמש שזורחת בהדרגה.

כאשר יושלם ההארה לא יהיה ספקות.