מוצי זרה לבטלה [#12291]

ו' אייר התשפ"א

שאלה:

שלום וברכה!
לאחרונה מצאתי את ספרי הרב ומיד הרגשתי קשר אליהם. אני מאוד אוהב איך הרב כותב ברגישות לרגש. תמיד הייתה לי שאלה שמעולם לא באמת קיבלתי תשובה עליה ואני חושב שהרב אולי יוכל לעזור.
האם אפשר שלא להיות מוצי זרה לבטלה?
אם כן אז איך
אם לא, מדוע ה ‘עשה איסור תורני על משהו שככה הוא בגופנו?

תשובה:

במזיד ובשוגג, כן. במקרה לילה זו זכות שלא כל אדם זוכה. עיין תקנת השבין (אות טו).

שורש המקרה לילה, כמ”ש בצדקת הצדיק (אות קד) וז”ל, בכל אדם יש פסולת בתולדה מעטיו של נחש, ערבוביא בטוב ורע, שעל זה נאמר (תהלים, צא, י) לא תאנה אליך רעה. וכח זה בנפש נקרא כוחו של עמלק, כמ”ש בליקוטי אמרים (אות ה’), שלכך נקרא “מקרה” לילה, לשון קרי, לשון שנאמר בעמלק, “אשר קרך”. ועיין עוד בדבריו בספרו דובר צדק (אחרי מות, אות ד), ותקנת השבין (אות ו). ופרי צדיק (פרשת זכור, אות א’). וישראל קדושים (אות ו).

ועיין עוד בדבריו בליקוטי אמרים (דרשה לסיום הש”ס) וז”ל, קרי דאדה”ר מפורש בעירובין (יח, ע”ב) דחזי לאונסו, וכן כל עוון דהוצאת זרע לבטלה נקרא רע מנעוריו וכאילו אנוס כנ”ל. כי באמת נשמה שנתת בי טהורה, רק מה שברא ה’ יתברל היצר הרע וההכרח שיהיה אינס חסרון ופגם, עכ”ל. ודבריו אלו מושרשים בתורת איזבצא, שהזריחו את אור הידיעה שלמעלה מן הבחירה. ולא נאמר אלא למי שהוא מעין מדרגת אברהם יצחק ויעקב, כמ”ש חז”ל, אין לך דור שאין בו כאברהם יצחק ויעקב. ועליהם נאמר בסוף פ”ק דב”ב, שניטלה מהם הבחירה והכל בגדר אונס בערכם. אולם המבט הברור מבט של בחירה, ושורש טומאה זו כמו שנתבאר בראשית הדברים מהצדקת הצדיק, שהוא חלק מטומאת זוהמת הנחש שנכנס בתוך האדם.