שאלות על תהליך של עקבתא דמשיחא [#12143]

ט' אייר התשפ"א

שאלה:

בס”ד
[שאלות על תהליך של עקבתא דמשיחא]
א) הרב אמר שכדי להנצל מיום הדין הגדול יש לדבק במדת נורא ובמדת גבור, האם גם הרב מתכוון להדבק למדת “גדול” והאם כוונת הרב להשיעורים בשמונה עשרה על מילים אלה של גדול, גבור ונורא?
ב) מתי נתקיים סעודת הלויתן?
ג) האם “עתיד הקב”ה לחדש את עולמו” כבר נתקיים ע”י התהפכות כל העולם בשנת תש”פ?
ד) בדברי הרב שמלחמת גוג ומגוג נתקיים עכשיו בפנימיות, האם הכוונה שבתחילה נתקיים כל תהליך האחרית הימים באופן פנימי ואם משיח לא יבוא אז כל התהליך מתקיים ח”ו אח”כ בעולם הגשמי?
ה) במדרש היכל רבתי מבואר שכלל ישראל יחיו עוד אלפיים שנה בגן עדן, האם אח”כ תהי’ התכללות כל הנבראים והאם דעה זו חולקת על הרמח”ל שהתכללות תהי’ באלף עשירי?
ו) האם יש איזה ספר שמבאר כל התהליך של ימות משיח וימות עוה”ב ואח”כ?
ז) הרב אמר שיש להלוך באמונה פשוטה אבל לכאורה איך שייך לחיות כ”כ ברוגע אם שייך אפשרות של תהליך של צרות שאין כמוהו כמבואר בכל המדרשים אם ח”ו העקבתא דמשיחא מתמשך?

תשובה:

א. כן. הייתה טעות או בכתיבה שלי או בהעתקה, התשובה להתדבק בגדול ונורא, וזהו יום הדין – ולהינצל ממנו, נדברים בגדול ובנורא.

ב. אחר שחיטת השטן. עיין שערי צדק (השער השני) סעודתן לויתן, וממנו נכנסין לחיי עוה”ב. ומן עורו עושה סוכה שבה מאיר אור אמא – עוה”ב. וזמנו סוף האלף השישי, כמ”ש בבית עולמים (דף קכט, ע”א, ד”ה ועוד). כי הוא עטרת יסוד, מלכות גימט’ לויתן, כמ”ש הרמ”ע מפאנו. ועיין אור תורה (אות קמא). ולשם, ספר הדע”ה (ח”א, דרוש ו’, סימן ב, וח”ב, דרוש ד’, ענף יב, סימן יג).

ג. לא.

ד. כן.

ה. הכוונה כנגד חכמה ובינה. מקביל למ”ש שתורה קדמה לעולם אלפיים שנה, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ולא נחלקו, אלא יש לצרפם.

ו. לא ידוע לי. אולי מחברי זמנינו ליקוטי מרבותינו. אולם לא ספר של חכמי הדורות.

ז. מחד לחיות באין עוד מלבדו כפשוטו, כמ”ש בנפש החיים, ועי”ז אינו חי בעולם, וזהו רצוא. ובשוב, שב ליחודא תתאה, שאין כח שליט אלא הוא. ולשמוח בכל רגע ויום של שמחה ורוגע, ולהודות לקב”ה על כל הטוב שניתן, והיינו לדבק עצמו במה שיש וטוב, ומידי פעם כפי הצורך לחזור ליחודא תתאה, שאין כח שליט אלא הוא לטובה, וחוזר חלילה.