עונש כרת [#12128]

י"א אייר התשפ"א

שאלה:

תחילה ברצוני להודות לרב על ההשקעה הרבה בתשובות עם ריבוי המקורות. ממש תודה וחג פסח כשר ושמח.

לגבי עונש כרת.
אקדים:
כי יש כרת מגן עדן וכרת מעולם הבא. ומהות הכרת הוא שהוא נכרת מעצמותו שעושה מעשה שד וכופה על עצמו לעשות הפך רצונו שבלב.
וגן עדן מובא ברש"ב שבגן עדן תחתון זוכה ממד קבלת מלכות שמים וגן עדן מצד פנימיות המצוה כמו בתפילין שהוא שעבוד המח והלב.
אבל ודאי שאין זה מצד מעשה הבא עם הכוונה. אלא הנפך הנכון שמצד הכוונה פועל ממילא המעשה. היינו שקבלת מלכות שמים היא שמכיר את מלכות שמים בחינת שם אדנות במעשה מצוה זה. והיינו שמצד המציאות מוגבל במעשה זה. ולא יכול לצאת מכל הגדרים כמעשה שד.
ובגן עדן עליון הוא שמכיר בשם ה' כמלכו המרומם שרוצה במלכותו כך שירומם אותו למעלה ויגלה את כוחותיו הנעלמים.
וכמו שרבים מכירים בשלילת הקדושה בהריגת אדם.
ומצד זה המקיימם זוכה לגן עדן.
והיינו שבמעשה מממש את זהותו העצמית הפרטית ברצון פרטי שאינו תלוי כלל בקבוצה אליו שייך.

מדריגה נוספת היא בחינה כללית הנקראת עולם הבא. בה מקיים את המצוה מצד שמעשה זה משייך אותו אל הכלל. ובכך נאמן הוא לזהות הכללית לכלל ישראל.
כגון מי שמקיחם שבת לא משום שחפץ בפרט הלכה זו או אחרת, אלא רק מצד מהותה הכללית של השבת שהינה מעשה השתייכות לכלל ישראל. כי השבת וישראל זוג הם. ישראל הוא נצח בהסטוריה וכך השבת המקודש מכל ימי ההסטוריה השבועית.

וממילא במקיים מצות באופן זה מממש לעצמו זהות אלוהית המצויירת במעשי מצוות אלו עד שבזה נשמתו תיקרא חלק אלוה ממעל ולא תבולע באור ה' כניצוץ האש בשמש. שגם כחלק אינו ניכר. כמובא בספר "שפע טל" לרב הורוביץ.
ובזה יש הבחן בין גן עדן לעולם הבא. כי בגן עדן עושה לו לבוש פרטי לנשמתו. ובחינת עולם הבא עושה לו לבוש כללי ואפשר(הרב יאמר לי..) שזהו בחינת חיה יחידה.
והיינו שמחובר לעצמיותו הכללית שהיא למעלה מגדרי הגוף הפרטי.
וכן הוא באומות העוללם שמשיגים עצמותם בדרך השלילה. שאין הגוף על אף שהוא מהות חייהם מהות עצמיותם. כי הגוף הוא יחס עצמותו לזולתו. כגוו תחושות ורגשות ועוד. ואין יחס מתקיים ללא זהותו העצמית.
ומצד זה התחייבו במצות שליליות שבע מצות בני נח ובזה זוכים לגן עדן. אך על מנת לזכות לעולם הבא להתחבר למהותם העצמית הכללית הרי שיש להם להתחבר לכלל ישראל שהם "אדם" בעצמו, מצד הנשמה. ולא "האדם" הניכר בידיעת הגוף, בחיי הגוף בדרכי חיים.
ועל כן רק חסידי אומות העולם שקבלו המצות על ידי ישראל שמכירים התבטלותם לזהות הישראלית יכולים לזכות לעולם הבא. ולא כן חכמיהם שיכולים לזכות רק לגן עדן.

וכאן אבוא לשאלה:
בכת מצוה ומצוה כאשר עובר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר. והיינו שאינו פוגם עוד במעשה העבירה עוד כי אין לו במה לפגום.
והוא כי נעשה כתינוק שנשבה. כי ניצוצי אור עצמותו ירדו לקליפות ואסורים שם, ולא ניתן לומר שפועל נגד עצמיותו אלא פועל היכן שנמצא שם. עד שכמו שקליפת נוגה היא קליפת היתר גם העבירה הזו בחינת היתר.
ועונשו נעשה ממילא, מצד מה ששרוי שם בקליפות שהכניסו פעם הראשונה.
היינו שמצד שאינו פועל מצד רצונותיו האמיתיים הרי שעצמותו חלק ה' אלוה ממש נסתרת ממנו ואינו פועל על פי שורשו האחדותי ונמצא בשנאה ותחרות בזה העולם.

אך לגבי עונש כרת, עלתה בדעתי שאלה. ישנם שלושים ושש כריתות.
וכמו שיש תרי"ג חבלים המקשים האדם לנשמתו והעבירות פוגמות באלו החבלים.

הרי הכרת מנתקו ממהותו העליונה כי נעשה בזה ממש לבחינת שד. היינו שפועל כנגד עצמותו מצד שרצונו לעשות הפך עצמותו כי בכך מדמה לעצמו שזוכה לבחינת אין סוף. לעומת סטרא אחרא שפועל עבירה רצון שאינו עצמי כמטרה לעתיד שישיג את רצונו העצמי.
ושואל אני, משום שיש 36 כריתות. ויש מי שנכרת מגן עדן ויש מן עולם הבא. מה קורה כאשר נכרת במעשה עבירה מסויים באחת הכרתות הללו. ונכרת מגן עדן או עולם הבא. וכל עוד לא עשה תשובה, הרי לבושו מנותקת מנשמתו ונקרא בזה אפר אדם. שיהיה תחת כפות רגלי הצדיקים.
אך אם לא עבר על כל הכריתות. האם הוא נכרת לגמרי ואז נאמר שאם יעבור עוד איסור כרת שוב שהוא על אותו משקל של הכרת הראשון או כריתה מגן עדן שניהם או כריתה מעולם הבא שניהם.

האם נאמר שאין לו מה להכרית. או נאמר שיש בחינת עולם הבא או גן עדן שנכרת ממנה אך יש עוד בחינות אחרות של עולם הבא או גן עדן שעדין לא נכרת מהם. וגם מי שקיבל כרת זה רק בבחינה אחת אבל לא בבחינה אחרת. שמחבל אחד נכרת ולא מחבל אחר.

ואם כך אשאל כיצד הדבר? ומהם המקורות לכך.

ואולי כמו שיש שבעים פנים לתורה ושבעים דרכי חיים של אדם. אז יש בחינת אדם שנכרת. ובחינת אדם שיכל להיות הרי הוא אפר תחת כפות רגלי הצדיקים.
וקצת קשה לומר כך שאם כן היינו רואים את המספר שבעים. ואיני מכיר בכרת מספר זה. ואולי משום שהכרת הוא מצד עצם האדם ולא מצד בחינת האדם אין נפק"מ איזה אדם הוא. ולכן לא מצינו אצל גויים עונש כרת. (או שכן מצינו??).

תשובה:

ל"ו כריתות הם כנגד ל"ו צדיקים. ונודע שיש ל"ו בארץ ישראל, ול"ו בחו"ל. ועולה ע"ב. ונודע שע' פנים לתורה, ויש להם ב' שורשים, ולפיכך עם ע"ב. והוא כנגד ע' אומות עולם שיש להם ב' שורשים, עשו וישמעאל. ובקדושה בי"ד הגדול, וב' שורשים, נשיא ואב ב"ד.