שאלות בענין תשובה ואריך ועתיק [#12366]

י"ג אייר התשפ"א

שאלה:

א) בתורת ברסלב (בעיקר ר’ נתן ומוהר”ש) מבואר שהאדם יכול לעשות תשובה שלימה מיד אם האדם רק מדבר עם הקב”ה שהוא מתחרט על כל חטאיו ושהוא רוצה לעשות תשובה ולשוב אל הקב”ה. מאיפה בא מהלך זו של תשובה, שהאדם יכול להגיע ישר ולתקן הכל ברגע אחד ורק במילים מועטים אלו, וביותר קשה דהא בגמ’ וברמב”ם מבואר שתשובה אינו קלה בכלל וכל עבירה צריך ד’ חלקי תשובה, ולרבינו יונה יש עשרים עיקרי תשובה לכל עבירה, וא”כ מאיפה בא תורת ברסלב, האם המקור לכך המהלך של ר’ אליעזר בן דורדיא שהאדם יכול לתקן הכל ברגע אחת?

ב) תמיד הרב אמר שעבודת דורינו שייכת יותר לר’ אלעזר בן דורדיא שהאדם מגיע ישר להקב”ה ע”י מסירות נפש, מהו המקור שעבודת דור האחרון הוא ר’ אליעזר בן דורדיא ולא שאר התנאים?

ג) במקום אחד הרב אמר שעבודת דורינו הוא בחי’ ר”מ שהוא אריך, במקום אחר הרב אמר שתקופתנו הוא גילוי של ר”ע (עתיק) ובמקומות אחרים הרב אמר שתפקותנו הוא עבודת ר’ אליעזר בן דורדיא…. מה פשר הדבר?

ד) ת”ח ומשפיע אחד אמר שבזה”ז אין לנו ללמוד מסילת ישרים, ואמר שיש לו קבלה מרבותיו שהיה להם את הדרך של נובהרדוק, שהאדם צריך לרכז רק על מעלותיו ולא לשאוף לשלימות, כיון שהרצון לשלימות רק משבר את האדם, ובזה”ז עבודתנו הוא רק שמחה והודאה לה’ ובטחון ומנוחת נפש. האם יש דרך כזו?

ה) האם יכול להגיע ישר על תפיסת עתיק או שלעולם נצרכת תפיסת עתיק שהוא מסירות נפש?

ו) הרב אמר שבעתיק גופא יש עתיק דעתיק ויש אריך דעתיק. כיון שאריך ענינה מסירות נפש שמעלה את האדם לדרגת כתר, א”כ מהו החילוק בין אריך דאריך לאריך דעתיק, וכן מהו החילוק בין עתיק דאריך לעתיק לעתיק? יישר כחך ותודה רבה להרב על שהרב תמיד מציל נפשותינו משעות הרעות בעולם ומביא אותנו לחיי עוה”ב

תשובה:

א. משיח, נקרא כן מלשון מסיח לפי תומו, כנודע. וזהו שורש תורת הדיבור של ברסלב, לדבר בפשיטות ובתמימות, וזהו מכח הארת משיח, כנ”ל. וחלק מהארת משיח, היא השבת כל העולם התשובה, כי שורשו בלאה, עולם הבינה, תשובה, כנודע. אולם כל הנ”ל זהו “שורש ההארה”, ונצרך להלבישו בפועל בקיום למעשה של כל דיני וגדרי הלכות תשובה.

ב. באחרית הימים מאיר הארת הכתר, ואחריתו בפועל ממש, “ויתנו לך כתר מלוכה”. וכתר נקרא רצון, כמ”ש הרמ”ע מפאנו, הגר”א, ועוד הרבה מרבותינו. ולכך עיקר העסק ברצון. ומכח כך נולד בברסלב העמדת חשיבות רבה על הכיסופים והרצונות, אולם נצרך לאזנו עם המחשבה והמעשה, וד”ל. ושלמות הארת הרצון אינו רק כיסופים, אלא הארה שלמה בפועל למעשה של רצון, והוא מסירות נפש. והבן מאוד הנפק”מ בין כיסופים, רצון בכח, למסירות נפש, רצון בפועל.

ג. בספירות זהו הארת ספירת הכתר, ובפרצופים, כנודע ספירת הכתר מתחלקת לב’ פרצופים, עתיק ואריך. ולכך כל הפנים נכונים. אריך בסוד משיח בן יוסף, עתיק בסוד משיח בן דוד.

ד. בספר השורשי של נובהרדוק, מדרגת האדם, נתבאר מהלך שונה לגמרי, איני מכיר זולת זה.

ה. על דרך כלל לא, זולת נפשות יחידות שזה שורשם, ונולדו בגילוי זה.

ו. אריך דעתיק תהליך של דילוג, תהליך של מסירות נפש בהדרגה, כי במסירות נפש עצמה יש מדרגות, כמו בכל נברא. עתיק דעתיק, מסירות נפש לגמרי בבת אחת, קונה עולמו בשעה אחת ממש.

אריך דעתיק, נעתק מן התחתון אולם חוזר אליו, במטי ולא מטי. עתיק דעתיק, נעתק לגמרי מן התחתון.