שער הגלגולים [#12386]

י"ג אייר התשפ"א

שאלה:

[המשך 12103] בשאלה מה יעשה הבן ולא יחטא, ראינו מה שהשיב לנו הרב לעיין בשער הגלגולים הקדמה כז, ששם נתבאר שהקב"ה מודד כל אחד לפי כוחותיו, והדברים נפלאים מאוד מאוד. אולם גם זאת נוראות נפלאנו על מ"ש שם בענין "דוד הע"ה ידידו ית' ומצינו בו שהיה יצרו מתגבר עליו בבת שבע ובאביגיל והוא פלא גדול" וכו', ושם ביאר הטעם. אבל נשאלה השאלה, א. שהרי כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, כיצד מתיישבים הדברים?

ב. עוד היינו שמחים אם הרב יאיר את עיננו מה בדברי הרב שם, שנראה כי מי שהוא משורש קין וכו' אין לו בחירה לעמוד כנגד יצרו, האם אמנם ניטלה בחירתו?

ג. מתוך הדברים שם נראה שאין הדבר תלוי כ"כ באביו ואמו, אלא משורש נשמה, מהו א"כ היחס הנכון בין מעשיהם של אביו ואמו לבין שורש הנשמה?
הדברים אמנם נשגבים ולמעלה ממדרגתינו, אך נודה לרב אם יניח את דעתינו לפי ערכנו, ושכמ"ה.
תודה רבה מאוד מאוד.

תשובה:

א. אינו חוטא כפשוטו, כי אצל כל אדם זה מדרגת אונס, אנוס ע"י יצה"ר.

ב. ח"ו, בוודאי שיש לו בחירה, אולם יש לו יותר קושי.

ג. העיקר הוא שורש הנשמה. ובאביו ואמו תלוי חלק מן המידות, וחלק קדושת חומר הגוף.