פת שחרית [#12520]

ב' סיון התשפ"א

שאלה:

מובא בחז"ל דפת שחרית טוב לבריאות (אגב נא לציין לי מקורו ולשונו בדיוק ) שאלתי היות שהרגלתי לאכול בצהרים האם זה הרגל שעלי לישנות ? לפעמים אני מרגיש שיותר טוב לי לאכול בארוחות בוקר מאכלים אחרים האם זהי בניגוד לשיטת חז"ל ? ובכלל בנוגע עניני בריאות שכתוב בדברי חז"ל אם יש כלל או ביאור מתי אומרים נשתנו הטבעים ?

תשובה:

עיין ב"ק (צב, ע"ב) ותניא, מחלה זו מרה, ולמה נקרא שמה מחלה, ששמונים ושלשה חלאין יש בה, מחלה בגימט' הכי הוו, וכולן פת במלח שחרית וקיתון של מים מבטלן. ובגיטין (סט, ע"ב) אמרו, בפת שחרית, דמעליא לכולי גופיה. ועיין ב"מ (קז, ע"ב) י"ג דברים נאמרו בפת שחרית, וכו', עיי"ש. ועיין שו"ע או"ח (סימן קנה, סעיף ב') וטוב שירגיל בו. איני יודע כלל בזה, ובזה נקטו הפוסקים כל אחד בזמנו כהבנתו.