ענינים טהרה [#12576]

ז' סיון התשפ"א

שאלה:

בהודאה על העבר חזר השואל ושאל:

א. מה דעת הרב על כוונות נוספות פשוטות, ממה ששמע או קרא, ואלו הן: א. פשוט להטהר, מכל טומאה שעניינה ריחוק מהקב”ה. ב. מי יתן טהור מטמא לא אחד, שהקב”ה הוא המטהרני כעת. ג. כגר המתגייר שיוצא מטומאת אוה”ע ומתחיל חיים חדשים כקטן שנולד, וק”ו למי שהוא מזרע ישראל  שתועיל לו הטהרה לנקותו מטומאת אוה”ע, ומכאן ואילך חושבנא טבא. ד. ככלי המטהר, וכשם שבכלי שנטמא מעתה ניתן לעשות בו טהרות, כך יטהר גופי באופן שהנשמה הטהורה תוכל לשרות בו. ה. טהרת הלב, ל’ב ט’הור ב’רא לי אלוקים ר”ת טבל.
ב. מה גדרו של מקוה קר, האם הוא כגדר הלכות שבת, ומה שאסור לדעת האוסרים הוא חם, והמותר הוא קר, או שצריך שיהיה קר עוד יותר מזה?
ג. האם יש ענין לטבול בכל יום או שלפרקים סגי?

ע”כ לע”ע במחילה, אנא ילמדינו רבנו ושכמ”ה.

תודה רבה לכת”ר שנותן דעתו להשיב לכל אחד ואחד, ויה”ר שנזכה לטהרה שלמה אכי”ר.

תשובה:

א. מצוין!

ב. כל שקשה לו להיכנס לתוכו.

ג. לפחות כל ג’ ימים, כתקנת עזרא לגבי ת”ת, שלא ילכו ג’ ימים בלא תורה.