שאלות בענין כלת משה [#12574]

ז' סיון התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב, מהו הענין של "כלת משה" ומה השייכות לבחי' לאה.

תשובה:

משה פירש מנוק' תחתונה מלכות, ונדבק במלכות דתבונה, לאה. עיין זוה"ק (ח"ג, ד, ע"ב). והיא כלת משה, עיין מחברת הקודש (שער השבת, ד"ה דרושים בזהר ויקרא. וכן שער מאמרי רשב"י, פ"א) וז"ל, שעלה משה בסוד הדעת ונזדווג עם כלה העליונה, שהיא נקראת כנס"י, וזכה אל הבינה. ועיי"ש, במדרגה התחתונה זהו מלכות תחתונה. ובשלמות זהו חיבורם יחד, כמ"ש הרמח"ל בתקט"ו תפלות (תפלה קלז) וז"ל, מיד יקח גם שער החמישים לחבר כ"ה עלאה וכ"ה תתאה כאחד, כלת משה ודאי, עכ"ל. ובפרטות יותר, עיין פתחי שערים (נתיב פרצופי לאה ורחל, פתחים יא-יב). ועיין עוד היכל הברכה בכמה מקומות (תצוה, ד"ה לי. וחקת, ד"ה לעיניהם, ועוד). וכן זוהר חי (בראשית, ה, ע"ב). ועיין עוד מצת שימורים (שער התפילין) שלאה כלת משה, בחינת קשר של תפילין, כנודע.