משקלי האותיות [#12678]

י"ג סיון התשפ"א

שאלה:

בס"ד לכבוד הרב שלום וברכה ! אשמח מאוד אם הרב יוכל בבקשה לכתוב לי על הנושא של משקלי האותיות, אני מבין שזה נושא רחב מאוד אבל מצאתי כמה דברים על נושא זה והייתי מאוד רוצה להרחיב את ידיעותיו בנושא זה. ואשמח אם כבוד הרב יעבור על הדברים האלו: ראיתי בספר ליקוטי הש"ס לרבנו האר"י זיע"א (הוצאת מכון שערי יצחק ירושלים תש"פ) שהובא בסופו פירוש מאמרי רז"ל על דרך הסוד ושם כתב, וז"ל: הנה אמרו רבותינו ז"ל (בבא בתרא דף כה ע"ב) כי הקב"ה הניח רוח צפונית פתוחה. דע כי אותיות האלפא ביתא הם מוחלקים כפי טבע יסודות אש רוח מים עפר, והנה אותיות א"ש הם אח"ט מ"פ ש"ן מ' זי"נ, אותיות רו"ח ג"ז ב"ם הך"ץ, אותיות מים ד"ה לע"ר ס' ואלף במילואה, אותיות עפר צת"ף, סך הכל אלף תתפ"ג ת"ק ת"ק לכל רוח ונשאר רוח אחד שלא נשלם וחסר ממנו מספר קי"ז אשר משם נכנסים מזיקים, וזהו ירך צפון שלא נשלם. עכ"ל. ויש לי כמה שאלות על ענין זה. א. מהו הביאור במה שכתב באותיות המים ואלף במילואה ברור הוא שא' המילוי שלה הוא אל"ף אך כבר אות ף' סופית נמצאת באותית עפר כמובא שם צת"ף ואם כן צ"ע מה הכוונה. ב. במדרש תלפיות ענף אותיות הובא ענין זה ויש הבדלים ושינויים בין הדברים וצ"ע מה הוא הנכון או שיש בזה כמה בחינות, וז"ל המדרש תלפיות: א"ה, קיבלתי מיודעי חכמת האמת, יסודי האותיות ומשקליו וחלקיו וכוחותיו, והיא חכמה נפלאה, אשר עמה יוכל האדם להבין רזין סתימין וטמירים, ודברים עליונים ונפלאים, והיא חכמה ארוכה מארץ מדה, ורחבה מני ים, ולא השיג לפניך רק יסודי האותיות וחלקי יסודותיו, ומספר כחותם דרך כלל, בקיצור מהקיצור, וישמע חכם ויבין בדעתו בנעימות החכמה, ויקנה לו רב, בדמים יקרים שילמדנו אם תמצאהו וזהו סדורן: א ה ט מ פ ש ן אלו הם אותיות, כלם מיסוד האש. ג ז ס כ ק ך ף אלו הם אותיות, כלם מיסוד הרוח. ד ח ל ע ר ם אלו הם אותיות, כלם מיסוד המים. ב ו י נ צ ת ץ אלו הם אותיות, כלם מיסוד העפר. ודע שכל אות ואות יש בה כ"ח מדרגות. כיצד, אות א', שהיא אות ראשונה מאותיות יסוד האש, יש בה כ"ח מדרגות באש שבה, עד שמדרגת כח אינו כל כך אש תקיף, ואף על פי כן מדרגה זאת נחשבת ראש לאות ה' מיסוד האש, אשר אחר אות האלף. ובאות ה' בעצמה, יש בה גם כן כ"ח מדרגות, באש שבה, ומדרגת כ"ח שבה אינו אש תקיף כל כך כפי בחינתה, ועם כל זה מזרגת הכח שבה שהיא מדרגה חלושה, היא ראש לאות ט' הבא אחריה, ובאות ט' יש גם כן כ"ח כחות כמדובר. וכן בשאר אותיות האש, כסדר הזה. וכן באותיות יסוד הרוח, והמים, והעפר. וזהו נקרא משקלי האותיות, שכדי ליכנס בחכמה זו, צריך תחלה שירגיל בדעתו שקלי כל אות, וחלקי חלקיו, וכחותיו, כמה נופלת כל אחד מחברתה, בכל יסוד, ומשם יבא להבין ולבדוק, בשם האדם, מה מעשיו, כדר' מאיר דהיה בדיק בשמה, והוא שהיה בקי בחכמה זו , והיה שוקל מספר יסודי האותיות שבשם, כמה חלקים היה בהם מאש, או מרוח מים ועפר. וכפי היסוד הגוברים חלקיו, אם מאש אם מרוח אם ממים אם מעפר, שכל יסוד מורה על דבר אחר, על הצדקות או על הרשעות, וכן על כל פרטי הדברים והמעשים, והיה שוקל אם חלקי האש שבו, או הרוח או המים או העפר, הם מהחלקים הקלים או הקשים, או כמה יש מזה או מזה, ועל ידי שקלי אלו, היה מכיר בשמו של אדם, מה מעשיו. ובזה נתבאר לי המאסף גם כן קושי העצום שנתחבטו בו המפרשים ז"ל, עיין בספר יד יוסף זה לשונו, דאיך ר' מאיר הוה בדיק בשמה, שהרי יש שמותיהם נאים, ומעשיהם נאים, כשמות השבטים. ויש שמותיהם כעורים ומעשיהם כעורים, כמרגלים. ויש שמותיהם כעורים ומעשיהם נאים, כשמות עולי גולה. ויש שמותיהם נאים ומעשיהם כעורים, כעשו וישמעאל וכו'. ומקשים וכיון שיש שמות כעורים ומעשיהם נאים, איך רבי מאיר היה בודק בשם, דאפשר שאף על פי ששמו כעור, מעשיו נאים. והנה בזה יתורץ, דהכוונה בדיק בשמה, הוא במשקל אותיות שבשמו, כפי חלקי היסודות, וקלותם, וחלקי חומרותיו. ובזה תבין חכמה אדם הראשון, ששם שמות לכל נברא, ושבחו הקב"ה על זה לפני מלאכי השרת, כאמרם חז"ל, כי הבין בכל בריה חלקי משקלי יסודותם, חלקי החמורים והקלים, וכפי חלקי יסודותיו, קראו שם באותיות מורים על חלקי פרטי עירוב היסודות שבו, וכן על דרך זה בדקות ההשכלה. ועיין ברבינו בחיי ז"ל פרשת חקת (דף קפ"ח ע"א), שהשכיל אדם הראשון בחכמה האותיות, לקרוא השמות כפי טבעי הבריות, בגבורה וקלות ואכזריות וכו', ועיין גם שם בפרשת בראשית. וכו' עכ"ל. וכן עיין בספר עטרת פז לרבי רפאל משה אלבז מהעיר צפרו במרוקו שכתב, וז"ל: ברו"ח קדי"ם הדבר אשר העירני לחבר הקונטרס הלז. הוא למען דעת מעט מזער מסתרי תורתינו הקדושה דכולא בה תורה חתומה. ובה נבראו שמים וארץ וכל צבאם ברוחו שמים שפרה ואת הארץ כי נעמה. והכל ע"י צירוף ז"ך אותיותיה הנעימים כמ"ש בספק יצירה שקלן צרפן המירן וצר בהם את כל היצור מאדם ועד בהמה. ופי' שקלן הוא כי ז"ך אותיות התורה הם חלוקים לארבע יסודות רוחניים אש רוח מים עפר, וכל הקודם בסדרים אלו הוא חזק מחבירו כ"ח מדרגות כגון א' היא אש חזקה, ואת ה' היא אש אלא שפחותה ממנה כ"ח מדרגות וכן כלם. המשל אברהם אות א היא מעלה א' מיסוד האש. ואות ב' היא מעלה א' מיסוד העפר, ואת ר' היא מעלה חמישית מיסוד המים, ואות ה' היא מעלה שנית מיסוד האש, ואות ם היא מעלה ששית מיסוד המים, נמצא שיסוד האש גובר בו על שאר יסודות וזהו משקל שם אברהם, והכל בגזירת עירין פתגמא. אש עפר רוח מים א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת ך ם ן ף ץ עכ"ל. ועיין שם עוד בהמשך דבריו. וכן מצאתי בספר בן איש חי הלכות לרבינו יוסף חיים רשכבה"ג של כל בני גולת בבל שכתב בפרשת פנחס שנה שניה בהקדמת דבריו, וז"ל: "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות" (במדבר כו, נג-נד ) נראה לי בס"ד על פי מה שכתב הרב מדרש תלפיות ז"ל דמה שאמרו רבותינו ז"ל (ספר יצירה) שיש ד' יסודות אש, רוח, מים, אדמה - זהו בכללות, אבל בפרטות הנה ד' יסודות הנזכרים כל אחד יש בו חלקים רבים במדרגות, זו למעלה מזו. וענינם הוא כי כ"ז אותיות התורה יש מהם שבעה אותיות שהם מיסוד האש, והם אותיות אהט"מ פש"ן ושבעה אותיות שהם מיסוד הרוח, וששה אותיות מיסוד המים ושבעה אותיות מיסוד העפר. ובכל אות ואות יש בה עשרים ושמונה מדרגות, כיצד? אות ראשונה משבעה אותיות דיסוד האש -- היא אות א' -- יש בה כ"ח מדרגות באש שבה, וכל מדרגה חלושה ממדרגה הקודמת לה. ואף על פי כן מדרגת הכ"ח היא תקיפא וגדולה יותר מן מדרגה הראשונה אשר בכ"ח מדרגות שיש באות ה' (שהיא אחר אות א' של השבעה אותיות הנזכרים). וכן על זה הדרך בכולם. ועל זה אמרו רבותינו ז"ל (יומא פג, ב) רבי מאיר בדיק בשמא, שהיה יודע לשקול מספר יסודי אותיות שמו של אדם שידע כמה חלקים יש בו מיסוד האש או מרוח ומים ועפר. וזאת היתה חכמת אדם הראשון ששם שמות לכל בריה כפי חלקי היסודות הנזכרים (בראשית ב,יט). וכן כתב רבינו בחיי ז"ל שהשכיל אדם הראשון בחכמת האותיות לקרא השמות כפי טבעי הבריות בגבורה וקלות ואכזריות וכו' דכל המדות והכחות שבבריות באים ויוצאים מן היסודות שבהם עד כאן דבריו עיין שם. וזה שאמר לאלה מלשון אילי הארץ הם ישראל שהם במובחר אשר במן האדם תחלק הארץ הם היסודות שמכונים בשם "ארץ" כמו שכתבתי במקום אחר על פסוק (קהלת א,ד) "והארץ לעולם עומדת" "בנחלה" רוצה לומר בקביעות וקיום שהוא סוג נחלה במספר שמות רוצה לומר במספר המדרגות שיש באותיות השמות שלהם: עכ"ל. ונראה שכולם הלכו אחרי סדר האותיות שכתב הרב מדרש תלפיות ולא כמו שמובא בספר ליקוטי השם הנ"ל ואשמח מאוד אם תכתבו לי מה הוא הסדר הנכון בדבר זה או שיש בזה כמה בחינות וכן מי עוד מדבר ומבאר ענין זה של חלוקת האותיות ליסודות אש רוח מים עפר. והמשקלים שלהם. תודה רבה על הכל

תשובה:

בליקוטי הש"ס מדבר במדרגת "מקום", רוח אחד שלא נשלם. במדרש תלפיות מדבר במדרגת "נפש", שעל ידי זה בודקים את האדם, ע"י שמו. וזהו שורש החילוק.