שער הנון ודור שכולו חייב – המשך [#12971]

ה' תמוז התשפ"א

שאלה:

א) מהו הביאור בדברי הצמח צדק שהמן היה רוצה להגיע מיד אל שער הנון דקדושה שכן דרך הקליפות לחטוף כל המדרגות בב”א בלי מתינות, וזה היה סוד מפלתו, כיון שהרצון להגיע מיד אל כל המדרגות הוא הכשלון של האדם. זה דבר תמוה דא”כ נמצא שהמן לא היה כ”כ רע אלא היה לו רצון קדוש וכמו כולנו שיש לנו שאיפות להגיע אל כל המדרגות ובלי מתינות ולא עוד אלא שזהו גופא סוד העבודה באחרית הימים לחטוף כל מדריגות הקדושה ע”י מסירות נפש והגעה מיד אל שער הנון דקדושה, וא”כ איך יתכן שהמן העמלקי הרשע היה לו רצון קדוש כזו. ב) האם יש דרך להפוך הדור שכולו חייב לדור שכולו זכאי או שזה יעשה רק ע”י משיח? ג) למה דור הזו דור שכולו חייב, וא”ת משום השימוש באינטרנט, הלא ב”ה רוב עולם התורה כנראה אין להם שייכות לאינטרנט, ואע”פ שהכלי הזה פורצת יותר ויותר לעולם שומרי תו”מ מ”מ לא מצינו עכשיו שזה מצוי אצל רוב הבני תורה, וכיון שבני תורה הם נשמת הדור א”כ למה הנהגת ההמון עם גורם שהדור יהא דור שכולו חייב.

תשובה:

א. רצונו היה בהלבשה מצד הקלקול ולא מצד התיקון.

ב. רק ע”י משיח, או הארת משיח.

ג. כבר נתבאר באורכה בתשובה מהו דור שכולו חייב, כולו, או רובו, או מהות של העדר, כמ”ש המהר”ל.