מדרגת החפץ החיים והגר”א [#13090]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

ידוע המעשה עם הדיבוק בזמן הח"ח ששאלו להדיבוק על מדרגת הח"ח והדיבוק נענה להם שהח"ח נחשב להקטנים שבתנאים, אבל קשה שהרי אמרו (ר' חיים מוואלאזין ועוד) על הגר"א שהוא היה נחשב כמדרגת הראשונים, ומשמע מזה לכאורה שהגר"א לא היה חשוב יותר מהראשונים וא"כ איך יתכן שהח"ח היה נחשב כמדרגת התנאים ואילו הגר"א לא חשוב יותר מהראשונים. ב) והאם אפשר לתרץ שהגר"א כפי השגותיו (בתורה, ביראה, וכו') היה במדרגת הראשונים, ועל כן הגר"א היה יכול לחלוק על ראשונים, אבל הח"ח על אף שאינו יכול לחלוק על ראשונים, כפי מדרגתו השלים את תכליתו בחיים כמו דרגת התנאים. ויש לציין סמך לזה מדברי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בדרש משה עה"ת (וארא ו'-כ"ו) שמשה ואהרן היו שווים במעלתם שהיו "שקולים כאחד", ועל אף שמשה השיג יותר השגות בתורה מ"מ אהרן היה שוה כמשה כיון שאהרן כפי כוחו ומדרגתו השיג את שלימותו בחיים (ואין המשל בדיוק להנידון כאן אבל עכ"פ הוא משל קצת). האם הרב מסכים להנ"ל?

תשובה:

היחס אל דברי דיבוק כדברים מדויקים אינו מדוקדק. הוא מדבר לפי מדרגתו, ואין ליחס יחס של סתירה בין דברי ר' חיים לדברי דיבוק!