שתדלות לפו”ר [#13147]

ח' תמוז התשפ"א

שאלה:

עוד בענין השתדלות לפו"ר ועונה (המשך לתשובה 12914)
רוב תודות לכבוד מורנו הרב שליט"א, על התשובות המחכימות,

קיבלנו את תשובת הרב בענין השתדלות לפו"ר, ורצינו לברר:

א. האם הבננו את דברי הרב נכון, שכוונתו לומר שנשיאת אשה ומצות עונה היא היא ההשתדלות לקיום המצוה, ואין שום חיוב להשתדל בזה יותר?

ב. מה קורה אם אין האשה רגועה בזה, האם יש לעשות השתדלות נוספת?

ג. אם כן, איזה סוג של השתדלות נכון לעשות באופן זה [במקרה שהוזכר בשאלה שם, שיש כבר ילד א' ב"ה, והזוג מתקרבים לשנת הארבעים לחייהם]?

ד. הרב ציין לעיין בשו"ת משנה הלכות ח"ז סי' רמ, וראינו הנידון שם אם צריך להוסיף על עונה האמורה בתורה לצורך קיום פו"ר. אך הדברים שם היו מתמיהים בעיננו, אחר שהעמיד שם יסוד שחיוב עונה האמורה בחז"ל הוא המקסימום המותר, ואין להוסיף עליו, וטוב לגרוע ממנו, ואילו מה שאנחנו למדנו ממדריכים ורבנים מפורסמים הוא בדיוק להיפך, שחיובי עונה שנזכרו בחז"ל ושו"ע הוא המינימום המחוייב, ואין לגרוע ממנו, אבל מותר להוסיף עליו כפי הצורך, צורך אשתו או אפילו צורך שלו. מהי האמת, וכיצד נכון ללמוד וללמד ולעשות, הלכה למעשה? דברים אלו נוגעים ברומו של עולם כלשונו של המשנה הלכות הנ"ל, אנא יורנו מדרכיו ונלכה בארחותיו, ושכמ"ה.

תשובה:

א. כל שראויה לילד באופן טבעי, כן!

ב. כן, לפי ערכה.

ג. ההשתדלות על מנת להרגיע ולא על מנת לזכות לפרי בטן. ולכך מה שמרגיע.

ד. בדור פרוץ זה, על מנת שיאכל בהיתר וכו', שינו גישה בכל נושאים אלו, פעמים שינוי נכון ופעמים הפכו!