איך קובעים מי הוא גדול הדור? [#13393]

כ"א תמוז התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
איך קובעים מי הוא גדול הדור?
הרב חיים רבי שליטא אמר לי שזה נקבע על פי גדול הדור הקודם שהסמיך מי הוא הבא אחריו.
זה נכון?

תשובה:

גדול הדור הוא מי שיש לו נשמת משה, או חלקה או לפחות ניצוץ מנשמתו. ויעויין בגמרא (סוכה, לט, ע"א) "משה שפיר קאמרת". ופרש"י שם, גדול הדור. וביארו רבותינו שלכך נקרא "משה" גדול הדור, לא רק מפני שכשם שמשה היה גדול בדורו כן בכל דור הגדול בדור נקרא ע"ש משה, אלא מפני שהארת נשמת משה מאירה בגדול הדור, ולכך נקרא משה.

ויעויין עוד בספר תפארת ישראל (לשבת הגדול) שכתב שמי שהחסדים עוברים דרכו בחינת ר' חנינא בן דוסא, שכל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, "בשביל", היינו דרכו כמ"ש רבותינו, הוא הנקרא אדם "גדול", כי החסד נקרא גדול.

ויעויין עוד בספר שארית ישראל (שער ההתקשרות, דרוש ה) שכתב שמי שיש לו מסירות נפש לאין סוף שלמעלה מבחינת כלים, ומושך משם שפע, הוא גדול הדור, יע"ש. ויעויין עוד בספר בת עין (בשלח, ד"ה אך נראה).