בחירה [#13543]

ב' אב התשפ"א

שאלה:

ברמב”ם במו”נ מבואר שיש כאלה שזכו ל’מתנה אלקית’ שגופם אינם מושכם לחומריות. שאלתי היא בדרך ה’ מבואר שבהכרח המשיכה לטוב ולרע שוים הם וכאן זכות הבחירה. האם זה מסתד עם הרמב”ם הנ”ל. (ואם תאמר שלגבי מי שגופו אינו נמשך לחומריות יש לו בחירה לפום דרגתו, צ”ב הלא אינו דומה למי שהזכות בחירה שלו בין חטא ללא חטא לבין ‘מעלות’).

תשובה:

לכל אדם יש בחירה ויש את מדרגת הבחירה, כמו שהרחיב הרב דסלר בקונטרס הבחירה, שיש ג’ שלבים, מתחת לנקודה הבחירה, נקודת הבחירה, ולמעלה מנקודת הבחירה. ואצל כל אדם נקודת הבחירה שונה. ולכך אצל בעלי “החומר הנאות” (כלשון הרמב”ם במו”נ, ח”ג, פ”ח) אין “עיקר” הבחירה בחלק זה, אלא בחירה בחלק אחר, כגון במידות.