עשר שאלות בענין אינטרנט [#13578]

ד' אב התשפ"א

שאלה:

בס”ד

א) הא דהיהודים שאינם עומדים בנסיון האחרון שהוא בעיקר פרישה משער הנו”ן שהוא האינטרנט אינם זוכים לגאולה כיון שבזה נתברר שהם מהערב רב, האם הכוונה בזה שהם יהפכו להיות ערב רב ממש, או שיש חלקים בנפשם שהם ערב רב והחלקים האלו יתבטלו בביאת משיח?
ב) וח”ו אלו שאינם עומדים בנסיון האינטרנט והם לא יזכו להגאולה, האם הם ימותו בחבלי משיח או שהם יתבטלו והופכים להיות אין (העדר מציאות) בביאת משיח, וכולם יהיו אבודים ברגע שמשיח יבוא?
ג) במדרש היכלות רבתי מבואר כל תקופת חבלי משיח ושם נתבאר בפרטות על הכל הבירורין שיהיו אז, ולבסוף יהי’ מ”ה ימים במדבר, וכו’, שמסתיים עם ביאת אליהו ומשיח בן דוד. ומבואר ששמה יהי’ התקופה המרה בישראל ביותר, והרבה יפרוק עול מצוות מעצמם, ומבואר שהנסיון האחרון הוא אמונה. האם שייך להיות מוכן עכשיו לעמוד בנסיון הזו?
ד) והאם הדברים שם יתקיים כפשוטו או שכל תהליך הנ”ל כבר נתקיים באופו הרוחני?
ה) איך להסתכל על כל אדם שיש לו מכשיר חכם עם אינטרנט וכו’ האם הוא ספק ערב רב? האם צריך לאהוב אותו כיהודי או שאין לאהוב אותו כיון שהוא ספק ערב רב ואין לו את הרצון לפרוש?
ו) בתשובה אחת הרב אמר שאם א’ משתמש בתמימות באינטרנט לצורך ד”ת או לצורך זום כפי ההוראה שהורו לו רבו, אז אינו בכלל כל הרע של האינטרנט ואין לו היזק מזה (רק בתנאי שהוא ישמור על הגדרים שהורו לו), אמנם בתשובה אחרת הרב אמר שההיתרים כאלו הם החורבן כל הדור וא”כ לא הבנתי.
ז) יש לי רב שיש לו מכשיר חכם והוא משתמש בו לפעמים בהבית הכנסת, ובו יש קצת “אפפ”ס” לכשרות ולזמנים, ואני לא יודע אם יש בו עוד דברים אבל לכאורה יש לי חיוב לדון אותו לכף זכות ולא לחשוש אותו שיש בו חיבור לאינטרנט, האם אני יכול לקבל הדרכה והוראות ממנו.
ח) ג’ שאלות בנוגע לאיימיל. לאחרונה הרב כתב בשני תשובות שאין להחזיק איימיל בבית, כיון שעי”ז האדם יכול לקבל דברים לא טובים. וקשה לי דהא בתשובה שנתפרסם בקונטרס של השו”ת במדיה הרב אמר שאם האדם צריך לקבל ד”ת או שאר צרכים הסדר הוא (א) פקס (ב) ואם זה לא אפשר, אז יש לו לשלח או לקבל דברים ע”י איימיל במקום עבודה, בתנאי שאינו יכול לקבל תמונות, (ג) ואם הנ”ל לא אפשר אז יכול לקבל או לשלח דברים או ע”י איימיל בבית, בתנאי שאינו מקבל תמונות. השאלה הוא א”כ האם היה חזרה בזה, שבעבר הרב אמר שבדיעבד האדם יכול להחזיק איימיל בביתו ועכשיו הרב כמעט אוסר דברים אלו ?
(ט) אם יש איימיל בבית שאינו יכול לקבל תמונות או סרטים, האם יש בזה בעיא?
(י) ומהו אם יש לו מחשב בבית שאינו מקבל ישר את האיימיל, רק יכול לקבל איימיל ע”י כלי שנותנים בו את האיימיל מהמחשב שבו הגיע, ומכניסים הכלי זה תוך המחשב בביתו ואז הוא יכול לראות האימייל וקבצים של ד”ת וכדו’, האם זה חלוק מאיימיל שמגיע ישר למחשב שלו בתוך הבית?

תשובה:

 

א. חלקים שאינם ערב רב יכלל בנשמת הכלל, והחלקים שהם ערב רב יתכלו יחד עם הערב רב. והחלק שבחר (רוח) לדבוק בערב רב, יכלל עם הערב רב.

ב. חלק כך וחלק כך.

ג. כן. אנו כבר באמצע התהליך!

ד. אינו הכרח כפשוטו, אנו נמצאים כבר בתוכו! מ”ה ימים כלומר “אדם” גימט’ מ”ה. ביטול צורת אדם. וזהו מ”ה שנפטרו בהילולא דרשב”י, והבן!

ה. לאהוב ככל יהודי, אולם לא להתקרב אליו מלבד הלכות דרך ארץ.

ו. לא נאמר כן, יש לדקדק, נאמר שהם חורבן הדור, אולם אדם שעשה כן בפרטות לא ימנע ממנו אור משיח, ואולם בוודאי מחלישו רוחנית.

ז. עדיף לחפש רב מזוכך יותר!

ח. נכתב שם בהערת המערכת שכהיום כאן בארץ ישראל עדיין אין אפשרות לקבל רק כתוביות בלא תמונות. ולכך יש להתרחק מכך מאוד!

ט. עצם החיבור לתשתית האינטרנט אינו מועיל לנשמה! אלא להיפך!

י. כך עדיף.