כח מסירות נפש וכח המתנת חנם [#13579]

ה' אב התשפ"א

שאלה:

בס”ד
[כח מסירות נפש וכח המתנת חנם]
(א) בשיחת השבוע על פ’ פנחס הרב אמר שאין בידינו לשנות את הדור, ועבודת הקנאות בפועל הוא רק ליחידים, ולכל אדם רק להצטער בלבו על המצב של כלל ישראל היום ולהשתתף עם צער השכינה. אמנם אח”כ הרב אמר “רק ע”י מסירות נפש שבא מלעילא, הכל יכול להשתנות” (אין זה הלשון בדיוק, רק תמצית הדברים). וא”כ לכאורה יש בידינו לשנות את הדור, אם כל א’ מוסר נפש, ומה הכוונה שאין בידינו לשנות הדור, הא בידינו הוא.
(ב) ועוד, מה הכוונה שמסירות נפש בא מעילא, הא לכאורה כל א’ יכול לעורר עצמו למסירות נפש וא”כ לכאורה זהו התעוררות מתתא לעילא ולא התעוררות שבא מעילא לתתא.
(ג) בנוגע לפ’ ואתחנן, (בהשיעור של תפילה_051_אתה חונן) הרב מבאר שכמו במשה ביקש מתנת חנם מה’ לכנס לא”י כמו כן אנו יכולים לקבל מתנת חנם מה’ אע”פ שאין אנו ראויים, כיון ש”בנים אתם לה”‘, ו”חבוקר ודבוקה בכך”. יש לי כמה שאלות על זה. סו”ס משה לא נענה, וא”כ הקב”ה גם אינו נותן מתנת חנם אפי’ הצדיק הגדול ביותר שמבקש לקבלו (אם כך היא הגזירה), וא”כ מה הראי’ שלעולם אנו ראויים לקבל מתנת חנם, אם משה לא קבלו א”כ כ”ש לשאר מעמנו.
(ד) למה אלו שמחוברים לשער הנון דטומאה אינם ראויים לגאולה, הא לכאורה יכולים להיות ראויים לגאולה מצד “מתנת חנם” אם הם מעוררים תפיסה זו בנפש של בנים אתם לה’ אלוקיכם ואז לקבל כל שפע וישועה שרוצים אע”פ שאינם ראויים מצד מעשיהם ומצד מדרגתם, כיון שיש חידוש של מתנת חנם שיכול כל א’ לקבלו, כמו שהרב מבאר היטב היטב.

תשובה:

א. אין בכוחנו לפעול לשנות. אולם ע”י מסירות נפש מתעורר אור גדול. מסירות נפש מתתא לעילא מעורר אור גדול מעילא לתתא, וע”י אור זה נפעלים הדברים מאליהם.

ב. המסירות נפש, התעוררות מתתא לעילא, ואזי בא אור מלעילא לתתא, שעל ידו נפעלים הדברים, כנ”ל אות א’.

ג. אור מתנת חנם, אור של עוה”ב. והשתא מאיר אור זה באופן רב יותר. ועוד, כל מקרה צריך בירור לעצמו. ויתכן שמשה רבינו לא נענה, כי אין זו ההנהגה הראויה באותה עת עבורו. אולם בעבור כל יחיד נצרך בירור לפי העת ההיא.

ד. שער הנו”ן סתירה מוחלטת לאור הגאולה. ואם יזכו למתנת חנם, ראשית המתנה לנתקם משער הנו”ן של הטומאה, ורק אח”כ מתנה לקבל שער הנו”ן דקדושה.