מילת בני ישמעאל [#13584]

ה' אב התשפ"א

שאלה:

ב”ה

שלום רב למורנו ורבנו, הרב בלבבי שליט”א,

זוהר וארא לב.
“ותא חזי, ארבע מאה שנין קיימא ההוא ממנא דבני ישמעאל, ובעא קמי קודשא בריך הוא, אמר ליה מאן דאתגזר אית ליה חולקא בשמך, אמר ליה אין, אמר ליה והא ישמעאל דאתגזר (ולא עוד אלא דאתגזר בר תליסר שנין) אמאי לית ליה חולקא בך כמו יצחק, אמר ליה דא אתגזר כדקא יאות וכתיקונוי ודא לאו הכי, ולא עוד אלא דאלין מתדבקין בי כדקא יאות לתמניא יומין, ואלין רחיקין מני עד כמה ימים, אמר ליה ועם כל דא כיון דאתגזר לא יהא ליה אגר טב בגיניה. ווי על ההוא זמנא דאתיליד ישמעאל בעלמא ואתגזר, מה עבד קודשא בריך הוא, ארחיק להו לבני ישמעאל מדבקותא דלעילא, ויהב להו חולקא לתתא בארעא קדישא, בגין ההוא גזירו דבהון, וזמינין בני ישמעאל למשלט בארעא קדישא כד איהי ריקניא מכלא זמנא סגי, כמה דגזירו דלהון בריקניא בלא שלימו, ואינון יעכבון להון לבני ישראל לאתבא לדוכתייהו, עד דישתלים ההוא זכותא דבני ישמעאל. וזמינין בני ישמעאל לאתערא קרבין תקיפין בעלמא, ולאתכנשא בני אדום עלייהו, ויתערון קרבא בהו, חד על ימא וחד על יבשתא וחד סמוך לירושלם, וישלטון אלין באלין, וארעא קדישא לא יתמסר לבני אדום”

מחילה, אבל למה פשוט הקב”ה לא ענה לאותו ממונה על מה ששאל “עם כל דא כיון דאתגזר לא יהא ליה אגר טב בגיניה?”, תשובה פשוטה : “לא! מל ולא פרע כאילו לא מל!” (משנה בשבת), מה כבר אותו ממונה היה יכול להשיב??, הרי הוא לא בא בתביעה אלא בשאלה. וזהו, הכל היה נגמר כאן, לא היה לנו בעיות עם הישמעאלים.
אז למה לא לענות כך?

תודה רבה!

תשובה:

עיין יבמות, עא, ע”ב, שלא ניתנה פריעה לאברהם אבינו. ולכך פשוט שאצל אברהם וזרעו לא שייך הכלל כאילו לא מל, אלא רק בזרעו – ישראל, שכך נמסר בהלכה למשה מסיני.