אמונה [#13769]

י"ג אב התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול
1. הרב כתב שהשוני הוא שערב רב נכנסים בתוך כנסת ישראל, האם מדובר שהם יכולים להיות חרדים? אם כן מה הבלבול שהם יכולים להכניס בתוך חברה שומרת מצוות?
2. מה ההבדל בין ערב רב לפלגים אחרים שנכנסו לכנסת ישראל כמו הצדוקים? מתיונים?
3. לגבי דוד המלך ובת שבע מדוע דוד נענש בצורה כה חמורה את ניתן גט ליוצאים למלחמה, ואוריה נחשב כמורד במלכות
4. מדוע דוד המלך נענש בעונשים רבים על כך- הילד מת, אבשלום לקח את הנשים ורצה להרגו, דוד המלך נצטרע, עניין אמנון. הוא לא בנה את בית המקדש. מה הקשר בין החטא לכאורה לבין העונשים הללו מבחינה פנימית ?
5. אם אוריה נחשב מורד במלכות מדוע דוד המלך לא הרג אותו על פי הסנהדרין

תשובה:

א. כן! דעות כוזבות, קרירות, הנהגה של חיבור לחיצוניות, התערבות עמהם, ערב רב. ובלשון פשוטה, "הכל מותר, חוץ...".

ב. שם זהו כח פרטי, משא"כ ערב רב, מערב את כל הכוחות יחד ומכנסם. כל מהותו לערב הכל יחד.

ג. כך אמרו במפורש בשבת, נו, ע"א, עיי"ש כל הסוגיא. וזהו לחד מ"ד. ועיין מהרש"א (ע"ז, ה, ע"א) וז"ל, והנה דוד לא חטא במעשה בת שבע כדאמרינן פרק במה בהמה, דגט כריתות היה כותב לאשתו, והוה גט למפרע, אבל לפי "העולה על המחשבה", חטא מיהת ונענש עליו, דאי הוה בא אוריה ולא נהרג הוה אשת איש גמורה. ועיין זוה"ק (ח"ב, קז, ע"א). ודרשות הר"ן (הדרוש השישי). ודובר צדק (וישב, אות ב).

ד. דוד מדרגה שביעית מבין ז' רועים, לכן נשא את בת "שבע", כ"כ בזוה"ק (ח"ג, שב, ע"א). אולם לא היה כראוי, ופגם במידת "מלכות", שהיא מידה שביעית, ולכך נענש בפרטות בחלקים השייכים למידה זו. וקשה לי להרחיב כי הדברים ארוכים.

ככלל קשה לי מאוד להשיב לשאלות כלליות שכבר דברו בהם רבותינו הרבה. נא לעיין בדבריהם. בכל שאלה נא לציין מקורות ולבדוק אם יש מי ששואל כן. נא לא לשאול שאלות מאוד כלליות שלשואל נצרך זמן מועט ומעט מחשבה, ולהשיב נצרך מגילות שלמות. בתקוה להבנה!!!

ה. עיין שבת, נו, ע"א, את אוריה החתי הכית בחרב, שהיה לך לדונו בסנהדרין. ועיין תוס' (שם), ובמהרש"א (שם), שביאר מדוע לא דן בסנהדרין. ועיין עוד שו"ת שואל ומשיב (תנינא, ח"ב, שאלה סט).