משיח וגאולה [#13684] [English: #14097]

י"ד אב התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב : 1. בעניין דברי הפסיקתא רבתי שמופיע שם שהמשיח יעבור ייסורים קשים ומרים וגם יהיה בבית האסורים כמה פעמים ויעלילו עליו עלילות ללא הרף וינסו להרוג אותו בכל מיני דרכים וכו' האם המשיח מוכרח לעבור את זה או שזה בחינת גזרה רעה הניתן לבטלה ? האם מדובר על משיח בן יוסף או בן דוד , האם כל זה יהיה לפני הגילוי או אחרי הגילוי ? 2. מהם כל הנשמות שהמשיח צריך להיות גלגול שלהם ומעוברות בו ? 3. בעניין דבריו של הרמ"ד וואלי שכותב ש9 חודשים שהגמרא מדברת עליהם צריכים להתחיל בעשרה בטבת בשנה שישית ולהסתיים ביום כיפור של שנת השמיטה לאחר מכן , האם אנחנו נמצאים בתוך 9 חודשים האלה ? האם יש איזה סימן ברור בחז"ל מתי הם יתחילו ?

תשובה:

א. כבר עבר חלקם וניתן למתק חלקו. גם וגם. הגילוי בשלבים. ב. עצם הארתו יחידה, אינה גלגול, אלא זהו אור חדש שלא ניתן לזולתו. עיין רקאנטי (וישב) ונשמת משיח חדשה, עיי"ש. אולם יש ניצוצי נשמת משיח, והם מתפשטין בצדיקים. עיין ילקוט ראבוני (נח, אות צ'). וניצוצות אלו רבים בכל הדורות כולם, ולא נכתבו אלא מעט מזעיר. ועיין פירוש תלמידי האריז"ל על ספד"צ (זוהר הרקיע, דף קכו, ע"ב) שמתוך רפ"ח ניצוצין שנפלו, ר"ב נתקנו בעלייה ממצרים, ונשאר לברר עוד פ"ו, וזהו רוחו של משיח שמתברר בכל הדורות, וחזקיה היה ניצוץ. ור"ע היה לו ניצוץ משיח, עיין ספר הליקוטים (וישב, פל"ח). ועיי"ש שי"א שאף חבקוק היה בו ניצוץ משיח. ובכל דור ודור בא לעולם ניצוץ משיח, כמ"ש שם, אם הדור זכאי הוא משיח, ואם לאו הוא מת או הורגים אותו על קדושת השם, כאשר אירע לר' עקיבא, עיי"ש. וע"ע שם (ישעיה, לח). ועיין רמ"ע מפאנו (גלגולי נשמות, אות פ). ועיין אפיקי ים (סנהדרין, צח, ע"ב) וז"ל, ולכן אלו אשר דרשו שמו של משיח, כל אחד דרשו בשמו ש לעצמו, כי כן היה ניצוץ נשמתו מניצוץ נשמת משיח ממש מחלק א' מנר"ן שלו. ועיי"ש שם עוד שרבי היה ניצוץ משיח. ג. זה לא זמן כפשוטו אלא "בחינות", וחבל לעסוק בזה באופן פשטני!