מהו הנסיון הפנימי של נשים? [#13690] [English: #13943]

י"ד אב התשפ"א

שאלה:

א) לאחרונה אמר הרב שהפאה הנכרית של נשים הוא הנסיון החיצוני של הנשים בדור הזה. א"כ מהו הנסיון הפנימי שלהם?
ב) האם הבעיות בשנים האחרונות של חשש ע"ז בפאות הראש לנשים, הפיאות ארוכות בנשים, והפאות החדשות לנשים הנקראים "לייז-קאפ" שהפסוקים אסרו (תחילה בא"י ועכשיו בליקווד) האם כל אלו הם אותו ענין בפנימיות שכל "כתר דקליפה", או שכל אלו הם סוגיא אחרת ולא ראי כזה כראי זה?
ג) לאחרונה יש שמתריעים שעדיין יש חשש ע"ז בהפאות הראש לנשים שבאים מארץ הודו. מה דעת הרב בזה, האם לחשש לע"ז או לסמוך על רוב הפוסקים שאין חוששים לע"ז היום? איני יודע מי לשאול מחמת שהמעוררים אומרים שזהו המציאות אמנם לא שמענו משום פוסק שאוסר פאות ראש לנשים.
ד) א' אומר שכל הצרות בעולם באים עכשיו מחמת הפאה נכרית לנשים שיש בהם ע"ז, כיון שהגמ' אומרת שאם יש ע"ז בעולם אז אנדרומיסא בא לעולם. ואומרים זאת בשם הג"ר משה שטערנבוך שליט"א. איך זה קשור לדברי הרב ששורש כל הצרות הוא שער הנון דטומאה, האינטנרט?

תשובה:

א. אמונה פשוטה ותמימות, ניתוק משער הנו"ן של הטומאה, וחיבור לשער הנו"ן של הקדושה, אמונה פשוטה ותמימות, חיבור עצמי אליו ית'.

ב. השורש היינו הך. ע"ז שורשה בחלל הפנוי מאור א"ס, ושם שורש שער הנו"ן של הקליפה, שמתראה כביכול כיש האמיתי, וזהו ע"ז יש של שקר שנראה כיש האמיתי, ויניקתו מן הרשימו שנשאר בחלל הפנוי.

ג. ידוע שהרב אלישיב חשש. איני בקי בכל תהלוכות עלמא דשיקרא למעשה היום.

ד. כנ"ל אות א', זהו כתר דקליפה, שמחד יונק מן החלל הפנוי, העדר. ומאידך יונק מן הרשימו שנשאר בחלל הפנוי, והופכו כביכול ליש האמיתי רח"ל.