ג’ שאלות בענין נסיון האינטרנט [#13824] [English: #14089]

י"ט אב התשפ"א

שאלה:

א) כמו שגדולי א"י (כמו הבריסקר רב) אמר שמדינת א"י הוא "גזירה" לנו ושצריכים לראות את כל תהליך השליטה של חילונים על א"י כגזירה קשה על כלל ישראל, האם כמו כן יש לראות האינטרנט כמו "גזירה" על כלל ישראל כיון שרבים חללים הפילוה ואלפי אלפים יהודים שומ"ת וגם חשובים אינם עומדים בנסיון זו ומתירים את הדבר הרע הזה לעצמם בכל מיני אמתלאות, ועצם זה שיש נסיון חזק כזו שרוב כלל ישראל אינם עומדים בו וסבורים שהוא דהר הנצרך לחיים, ולא עוד אלא שהעצה היחידה לצאת ממנו הוא רק ע"י מסירות נפש, וא"כ יש נסיון שהוא למעלה מטעם ודעת שא"א לעמוד בו באופן טבעי אלא רק ע"י מסירות נפש שהוא כח שלמעלה מטעם ודעת, וא"כ הקב"ה שם אותנו במצב כזה שע"פ טבע א"א לעמוד בו, ויש רק מועטים שיכולים למסור נפש ולומר "לא" להאינטרנט, וא"כ נמצא שאנו נמצאים במצב שרבים עומדים להכשל בו (וכבר קרה לרבים להכשל בו) וא"כ לכאורה יש סברא שזהו גזירה עלינו. ב) ואם נכון שזוהי גזירה, מה האופן לצאת ממנו, מלבד שבפועל צריכים למסור נפש לעמוד נגדו, האם צריכים הרבה תפילה וכמו בכל הגזירות בכל הדורות. ג) האם נכון לומר שיש ג' בחינות של ערב רב בזה"ז, חיצוניות גמור של הערב רב בזה"ז הם נפשות הערב רב של ממשלה במדינת ישראל וכן כל אנשי ערב רב בזה"ז שיש בהם הסימנים של ערב רב (וכדברי הגר"א ועוד), ויש את הערב רב הפנימית והאמיתית שהוא האינטרנט, ופנימי פנימיות של כח זו שהוא כח התערובות של כל מיני השפעות של האומות העולם בתערובות יחדיו.

תשובה:

א. נכון. זהו יותר מכך, זהו גזירה אחרונה, וכל שאר הגזירות הם ענפים של גזירה זו.

ב. תפלה במסירות נפש, כמו נפילת אפים.

ג. אפשר לחלק כך ואפשר באופנים נוספים.